Powrót do strony głównej.

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

    Celem wypełnienia obowiązku, wynikającego z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), uprzejmie informuję, że:
- Administratorem zebranych danych osobowych jest Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie z siedzibą: 32-731 Żegocina 316/22;
- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach wewnętrznych Stowarzyszenia, dla potrzeb realizacji celów statutowych;
- Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji projektów, w których będę brać udział, lub osobom przeprowadzającym szkolenia;
- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
- Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i dane nie podlegają profilowaniu;
    Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości członkostwa w Stowarzyszeniu;
    Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa w SRGiWP.

   Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. 2018 poz. 1000/;
    W SRGiWP nie został powołany inspektor ochrony danych osobowych, ale w przypadku zapytań i problemów dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z pracownikami SRGiWP w siedzibie /32-731 Żegocina 316/22/ lub telefonicznie /14-613-22-01/;
     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego /Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych/, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

                                                                                                                                            Administrator Danych

wstecz