SRGiWP W PRASIE

SZEŚĆ LAT STOWARZYSZENIA ROZWOJU GMINY

     W niewielkiej Żegocinie działa kilka stowarzyszeń. Od niedawna są nimi ochotnicze straże pożarne, od kilkunastu lat działa Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Krajobrazu, od paru miesięcy Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej. Ale największymi osiągnięciami może poszczycić się działające od 1996 roku i liczące już ponad 200 członków Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości.
    Kilka dni temu odbyło się szóste już walne zebranie członków. Tym razem było to zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Prezes ustępującego Zarządu SRGiWP Jan Marcinek w swoim sprawozdaniu zwrócił uwagę na osiągnięcia Stowarzyszenia.
    - Bardzo dobrze realizowany jest od 1996 r. program "Odbudowa pogłowia bydła rasy polskiej czerwonej w gospodarstwach rodzinnych". Program ten finansowany był przez Fundację HPI tj. Międzynarodową Fundację Rozwoju Drobnotowarowej Produkcji Zwierzęcej. Z HPI na realizację programu otrzymaliśmy 96 tysięcy dolarów, za które zakupiliśmy zarodowe jałowice wysokocielne w ilości 110 sztuk, a przekazanych przez obdarowanych jest do tej pory 23 sztuki. Tak więc teren nasz został wzbogacony o 133 sztuki wyselekcjonowanego bydła. Środki z tego programu przeznaczone były również na współfinansowanie zakupu pasz dla zakupionego i rozprowadzonego bydła. Zakupiliśmy łącznie około 20 ton pasz. Sam program się nie kończy, bowiem przekazywanie będzie trwało nadal. Kolejnym zrealizowanym programem Stowarzyszenia jest Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, który powstał w kwietniu 1997 r. w wyniku opracowanej przez Stowarzyszenie aplikacji do MP i PS-Banku Światowego "TOR 10". W efekcie za środki z Banku Światowego został utworzony Ośrodek, wyposażony w sprzęt komputerowy i audiowizualny do prowadzenia szkoleń i konferencji oraz sprzęt do małej poligrafii. Ośrodek komputerowy służy przekwalifikowaniom w zawodach dla młodzieży i dorosłych. Trwają tam kursy komputerowe odbywają się szkolenia i poradnictwo w zakresie prawa podatkowego, handlowego, kredytowania i inne. Dla potrzeb przedsiębiorczości wykonywana jest również mała poligrafia. Kolejnym przedsięwzięciem SRGiWP było utworzenie 18 czerwca 1997 roku Funduszu Pożyczek Wzajemnych. Służy całej naszej społeczności. Korzystają też z niego także członkowie stowarzyszenia z gmin ościennych. Do dnia dzisiejszego Fundusz udzielił 243 pożyczki, a ich spłacalność  jest stuprocentowa. Fundusz ten został wsparty pożyczką z funduszu "Mikro" w kwocie 35 tysięcy dolarów. Przez cały czas tej działalności zarząd Stowarzyszenia ubiegał się i pozyskiwał tzw. granty. W 1998 roku pozyskaliśmy środki z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej na program pt. "Integracja i aktywizacja mieszkańców Gminy", za które wydano książkę pt. "W kręgu żegocińskich legend, zwyczajów i obyczajów" oraz zorganizowano kursy, głównie dla kobiet i młodzieży. Obecnie Stowarzyszenie realizuje program z Fundacji Partnerstwo dla Środowiska - informował w swoim sprawozdaniu prezes zarządu Jan Marcinek.
      Nic dziwnego, że członkowie Stowarzyszenia jednogłośnie udzieli zarządowi absolutorium. Wybrano także nowe władze organizacji. Prezesem ponownie został wybrany Jan Marcinek. W skład zarządu weszli: Jerzy Matlęga, Tadeusz Olszewski, ks. Antoni Poręba i Wojciech Wrona, a do komisji rewizyjnej wybrano Arkadiusza Gasa, Józefa Kępę i Jacka Krajewskiego.
   Przed nowymi władzami Stowarzyszenia jego członkowie postawili ambitne zadania. W przyjętych do realizacji wnioskach zobowiązano zarząd do merytorycznej pomocy tworzonym w gminie grupom producenckim, do spróbowania utworzenia funduszu inwestycyjnego, zorganizowania szkolenia dla lokalnych liderów - zwłaszcza młodzieży. - Są to zadania bardzo trudne, ale myślę, że im podołamy - powiedział po wyborze prezes Jan Marcinek.

tols "Gazeta Krakowska" 6.07.2001

back.jpg (488 bytes)