SRGiWP W PRASIE

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

   W ostatnim wydaniu „Dziennika" informowaliśmy, że w Żegocinie jeszcze prawdopodobnie w tym miesiącu ukaże się drugie wydanie „Żegocińskiej książki kucharskiej". Wydawcą tej pozycji jest prężnie działające Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie. Ta sama instytucja szykuje tymczasem następne wydawnictwo. Będzie to album zatytułowany „W kręgu żegocińskich twórców kultury". Materiały do tej pozycji są już zebrane. W tej chwili gromadzone są jeszcze środki na sfinansowanie książki. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jej promocja odbędzie się być może już za kilka tygodni.
   - Książka ta jest efektem kilkuletniego zbierania materiałów o szeroko rozumianych twórcach kultury - mówi jej autor Tadeusz Olszewski. - Są to malarze, poeci, rzeźbiarze, ale znajdziemy tam również kamieniarza czy wikliniarza. Będzie to w sumie trzydzieści sylwetek, w tym także tych, którzy już nie żyją, jak na przykład tworzącego w dwudziestoleciu międzywojennym rzeźbiarza o uznanej renomie Jakuba Juszczyka. Rodzina Jaszczyków będzie tam zresztą bardzo licznie reprezentowana.
   Pierwszą artystką, na temat której autor zbierał materiały, jest pani Anna Łękawa, poetka i malarka, która liczy już ponad dziewięćdziesiąt lat. - To od niej wszystko się zaczęło - mówi Tadeusz Olszewski.
   - Nieistniejąca już redakcja „Merkuriusza Wiśnickiego", z którym współpracowałem, zaproponowała mi, abym zrobił cykl przedstawiający właśnie żegocińskich artystów. Najpierw udałem się do pani Łękawy, a ona podała mi kilka następnych nazwisk. I tak od jednego do drugiego, aż uzbierała się pokaźna liczba. Dodać trzeba, że nie wszystkich było łatwo namówić, aby o sobie coś zechcieli opowiedzieć.
   Albumowe wydawnictwo prezentujące dorobek żegocińskich artystów będzie już kolejną cenną książką wydaną przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie. Oprócz „Żegocińskiej książki kucharskiej" ma ono w swym dorobku między innymi pozycję zatytułowaną „W kręgu żegocińskich baśni, obyczajów i legend".
     Najnowsza książka będzie liczyć około stu stron. Pomyślana jest jako album, w którym oprócz biografii poszczególnych artystów, znajdą się reprodukcje ich obrazów, fotografie rzeźb i innych dzieł a także teksty wierszy.
   
- Pisząc niniejszą książkę, chciałem przypomnieć, zwłaszcza młodszemu pokoleniu, sylwetki i dokonania nie żyjących już żegocińskich artystów, a także ukazać postacie i dokonania obecnych poetów, malarzy i rzemieślników, z ziemią. którą ja także ukochałem, związanych - mówi autor. - Z pewnością nie dotarłem do wszystkich artystów, a to, że materiałów zebrałem stosunkowo dużo, mogę zawdzięczać życzliwej współpracy i udostępnieniu materiałów przez samych twórców, jak i członków ich rodzin. Mam nadzieję, że publikacja ta będzie przydatna szkołom przy realizacji wychowania patriotycznego i regionalizmu. Chciałbym również, aby stała ona się przyczynkiem do „ujawnienia się" tych jeszcze utalentowanych mieszkańców gminy, którzy tworzą „do szuflady". Uważam bowiem, że tylko upowszechnienie twórczości artystycznej poprzez wystawy, spotkania poetyckie itp. pozwolić może na pełną ekspresję w wyrażaniu swoich uczuć, przeżyć i wrażeń.

* * *
Tadeusz Olszewski od ponad dwudziestu lat pracuje jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie (od roku szkolnego 1999/2000 w Publicznym Gimnazjum w Trzcianie i dodatkowo w Zespole Szkół w Żegocinie). Jest także żegocińskim radnym (od 1998 r.), przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia, Sportu i Turystyki.   Działa również w Stowarzyszeniu Ochrony Przyrody i Krajobrazu w Żegocinie, Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie, Lidze Obrony Kraju (koło w Żegocinie) oraz w Klubie Europejskim „Millennium" w Trzcianie. Od 1986 roku jest członkiem Ochotniczych Straży Pożarnych. Od kilku lat publikuje materiały w prasie lokalnej i regionalnej. Jest człowiekiem, jak sam mówi, o wszechstronnych zainteresowaniach.

Paweł Bielak, Dziennik Polski, 12.02.2002

back.jpg (488 bytes)