I WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW - 05.11.1996

     Protokół I Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości u Żegocinie, odbytego u dniu 5 listopada 1996 roku. Czas trwania zebrania od godz. 14-tej. do godz. 17-tej. Walne Zebranie Stowarzyszenia otworzył mgr Jerzy Błoniarz - Wójt Gminy Żegocina.
    Na podstawie listy obecności stwierdził, że udział u zebraniu bierze 17 delegatów na stan 27, co stanowi podstawę do podejmowania wiążących uchwał. Zgodnie z § 24 Statutu Stowarzyszenia, Walne Zebranie odbyło się w pierwszym terminie.
     Mgr Jerzy Błoniarz odczytał Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Tarnowie o zarejestrowaniu Stowarzyszenia - sygn. akt 215/96 z dnia 22 października 1996 roku , Statut Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie oraz protokół zebrania założycielskiego. Do protokołu nie wniesiono uwag. Podziękował Pani mgr Marii Stańdo i Panu Janowi Marcinkowi za dotychczasowy wkład pracy przy założeniu Stowarzyszenia.
    Na Przewodniczącego zebrania wybrano u głosowaniu jawnym jednogłośnie Pana mgr Jerzego Błoniarza, który wyraził zgodę
na prowadzenie. Na Sekretarza zebrania wybrano Tadeusza Olszewskiego.
      Przewodniczący przedstawił porządek zebrania , który został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie jak niże :
1/ Otwarcie zebrania.
2/ Wybór Przewodniczącego zebrania i sekretarza.
3/ Wybór Komisji Mandatowo  -Skrutacyjnej.
4/ Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
5/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6/ Złożenie informacji o pracach organizacyjnych i technicznych związanych z założeniem i rejestracją Stowarzyszenia.
7/ Wybór władz stowarzyszenia: prezesa, członków zarządu, komisji rewizyjnej.
8/ Podjęcie uchwał.
9/ Wolne wnioski.
10/ Wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia.
11/ Zamknięcie zebrania.
Ad.3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
    Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej powołano następujących delegatów: Pan Kuska Bronisław, Pan Łękawa Bolesław, Pan Dudzic Tadeusz, którzy wyrazili zgodę na pracę u Komisji. Komisja potwierdziła , że Walne Zebranie jest prawomocne, ponieważ na 27 delegatów obecnych jest 17-tu.
Ad.4. Przyjęcie regulaminu Walnego Zebrania Członków. Mgr Jerzy Błoniarz przedstawił Regulamin Walnego Zebrania
Członków , który został przyjęty u głosowaniu jawnym jednogłośnie.
Ad.5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. Do Komisji Uchwał i Wniosków powołano: Pan Grabowski Leopold, Pan Rożnowski Ignacy, Pan Matlęga Jerzy, którzy wyrazili zgodę na pracę w Komisji.
Ad . 6. Informacja o pracach organizacyjnych i technicznych związanych z założeniem i rejestracją Stowarzyszenia.
    Pan Jan Marcinek przedstawił pracę Komitetu Założycielskiego, poinformował o realizacji Programu Hejfer Project związanego z przebiegiem aukcji bydła. Omówił procedurę rejestracji Stowarzyszenia oraz przebieg "Warsztatów Samorządowych" prowadzonych przez przedstawicieli MISTiA. Zasygnalizował , że w miesiącu listopadzie br. odbędzie się szereg spotkań, szkoleń; m. in. w tematach: kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw, kredytów z linii kredytowej Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku S.A w Krakowie, kredytów dla firm z Funduszu MIKRO. Zaprosił wszystkich na organizowane spotkanie w dniu 20 listopada br o godz. 17-tej z Klubem Przedsiębiorczości.
    Mgr Jerzy Błoniarz powiedział, że widzi rolę Stowarzyszenia jako organ wspierający wszystkie inicjatywy w społeczeństwie, będzie grupowało dziedziny i przyjmie główne kierunki pracy, działanie jego będzie pozasamorządowe.
Ad.7.
    Wybór władz Stowarzyszenia. Przystępując do wyboru Prezesa Pan Grabowski Leopold zgłosił wniosek, aby głosowanie odbywało się w formie jawnej. Ks. Prałat Antoni Poręba zgłosił wniosek, aby głosowanie odbywało się tajnie. Przewodniczący zebrania poddał wnioski pod głosowanie. W głosowaniu jawnym przy 11 głosach za i 6 -ciu przeciw przyjęto wniosek głosowania tajnego.
   Ks. Prałat Antoni Poręba zgłosił kandydaturę Pana Jana Marcinka, uzasadniając, że do chwili obecnej pełnił on rolę organizatora Stowarzyszenia. Jest osobą dającą gwarancję, że powstałe Stowarzyszenie pod jego przewodnictwem będzie rozwijało się właściwie i prężnie. Pan Marcinek Jan wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatów nie zgłoszono.'
     Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia głosowania tajnego i obliczania głosów. W wyniku głosowania Pan Marcinek Jan otrzymał 17 głosów na na stan 17 obecnych Delegatów. W związku z powyższym został wybrany Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości.
    Na okoliczność wyboru Prezesa Przewodniczący Zebrania odczytał uchwałę Nr 4/96 w sprawie wyboru Prezesa Zarządu  Stowarzyszenia.
      Zgodnie z § 26 Statutu Zarząd jest pięcioosobowy - składa się z prezesa i 4-ch członków. Na członków Zarządu zgłoszono następujących kandydatów:
1/ Pan Fąfara Czesław,
2/ Pan Gas Arkadiusz,
3/ Pan Grabowski Leopold,
4/ Pan Matlęga Jerzy,
5/ Pan Olszewski Tadeusz,
6/ Pan Pławecki Stanisław.
     Poszczególni członkowie wyrazili zgodę na kandydowanie do Zarządu. Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia głosowania tajnego. U wyniku głosowania na członków Zarządu wybrani zostali:
1/ Pan Fąfara Czesław,
2/ Pan Grabowski Leopold,
3/ Pan Matlęga Jerzy,
4/ Pan Olszewski Tadeusz.
     Przewodniczący Zebrania odczytał kolejną uchwałę Nr 5/96 w sprawie wyboru Zarządu.
     Na członków Komisji Rewizyjnej zgłoszeni zostali: 1/ Pan Błoniarz Jerzy, 2/ Ks. Prałat Antoni Poręba, 3/ Pan Gas Arkadiusz. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę u komisji. Komisja Skrutacyjna przeprowadziła wybory tajne, w trakcie których zgłoszeni kandydaci zostali wybrani członkami Komisji Rewizyjnej.
    Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr 6/96 u sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.
Ad.8. Podjęcie uchwał.
     Zgodnie z § 35 Statutu Stowarzyszenia przystąpiono do ustalenia wysokości składki członkowskiej. Zgłoszono dwie propozycje: Pan Olszewski Tadeusz zaproponował składkę w wysokości 10 zł rocznie, natomiast - Pan Gas Arkadiusz zgłosił stawkę 20 zł w skali roku. W wyniku głosowania jawnego przyjęto stawkę w wysokości 20 zł rocznie. Uchwała Nr 7/96 w sprawie ustalenia składek członkowskich została przyjęta w głosowaniu jawnym przy 11 głosach za i 6 przeciw.
    Przewodniczący Komisji Wniosków i Uchwał odczytał protokół Komisji.
Ad.9. Pan Jan Marcinek - Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia podziękował za zaufanie i wybór. Stwierdził, że będzie dążył do zrealizowania wszystkich zadań nakreślonych przez Stowarzyszenie. Poinformował o ukonstytuowaniu się Zarządu: Pan Grabowski Leopold - wiceprezes, Pan Olszewski Tadeusz - sekretarz, Pan Fąfara Czesław - skarbnik, Pan Matlęga Jerzy - członek.
Ad.11. Przewodniczący zebrania dziękując wszystkim za udział, zamknął I Walne Zebranie Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie.

wstecz