XI WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW - 29.06.2006

  XI Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie.

     29 czerwca 2006 roku w sali narad Urzędu Gminy w Żegocinie jedenaste walne zebranie odbyli członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie. Przybyłych ponad dwudziestu członków organizacji, która obecnie liczy ponad 220 członków powitał Prezes Zarządu Jan Marcinek. Na przewodniczącego obrad wybrano Franciszka Koszyka, który szybko i sprawnie poprowadził obrady, protokołowane przez panią Zofię Marcinek - sekretarza zebrania. Po przyjęciu "Regulaminu" i  porządku obrad, wybrano Komisję Uchwał i Wniosków (przewodniczący Anna Wrona) oraz Komisję Mandatowo-Skrutacyjną (Anna Rogala). Zebranie - zgodnie ze statutem i regulaminem obrad - obradowało w drugim terminie, gdyż frekwencja wyniosła 10 %.

    Sprawozdanie z działalności Zarządu SRGiWP w roku 2005 oraz obszerną informację o działaniach organizacji w 2005 roku przedłożył prezes zarządu Jan Marcinek. Swoje wystąpienie zakończył podziękowaniami dla całego Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Funduszu Pożyczek Wzajemnych. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił natomiast pod nieobecność przewodniczącego Jacka Krajewskiego - Bogdan Bielak. Komisja uznała działalność merytoryczną i finansową Stowarzyszenia za prawidłową i złożyła wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium.

    W dyskusji głos zabierali m. in. Zbigniew Nożkiewicz - Sekretarz Gminy Żegocina, który stwierdził, że podoba mu się przejrzystość, z jaką działa SRGiWP. Pogratulował zarządowi sukcesów i życzył dalszych.
   Tadeusz Olszewski mówił o integracyjnej roli Stowarzyszenia. Przedstawił także najbliższe plany zarządu organizacji, w tym organizację turnieju piłki nożnej o puchar SRGiWP i loterię "Gorące Serca", z której dochód przeznaczony zostanie na pokrycie kosztów operacji dzieci i osób dorosłych z terenu gminy. Zwrócił uwagę na dobrą współpracę z innymi organizacjami i młodzieżą szkolną. Jan Marcinek przypomniał, że w tym roku przypada 10 rocznica utworzenia organizacji i zarząd się zastanowi, jak uczcić te okrągłą rocznicę.

   XI Walne Zebranie Członków przyjęło trzy uchwały: o przyjęciu sprawozdanie i bilansu, udzielenia zarządowi absolutorium (jednogłośnie) i obniżeniu oprocentowania pożyczek udzielanych z Funduszu Pożyczek Wzajemnych.

   Jan Marcinek w imieniu całego zarządu podziękował Franciszkowi Koszykowi za prowadzenie zebrania, a przybyłym za obecność i wparcie działań zarządu.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2005 >>>

  XI Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie.  XI Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie.
Zebranie prowadził Franciszek Koszyk. Prezes Jan Marcinek podczas składania sprawozdania z działalności.
 XI Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie.  XI Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie.
Bogdan Bielak odczytał protokół komisji rewizyjnej. Głos w dyskusji zabrał m. in. Zbigniew Nożkiewicz.
XI Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie. XI Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie.
Głosowanie nad przyjęciem uchwał. W zebraniu uczestniczyło ponad 20 członków SRGiWP.

wstecz