XII WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW - 29.06.2007

XII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie. XII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie.
Jan Marcinek otwiera XII Walne Zebranie Członków SRGiWP. Uczestnicy zebrania.

       XII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie odbyło się 29 czerwca 2007 roku w sali narad Urzędu Gminy w Żegocinie. Przybyło na nie 30 członków organizacji, spośród 256 zapisanych. Dlatego też obradowano w drugim terminie. 

   
XII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie. XII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie.

    Otwarcia obrad dokonał Prezes Zarządu SRGiWP Jan Marcinek. Po powitaniu przybyłych zaproponował Franciszka Koszyka na przewodniczącego zebrania. Wybór został dokonany w głosowaniu jawnym. Wybrano także sekretarza zebrania - panią Zofię Marcinek. Początek zebrania to sprawy proceduralne. Przyjęto porządek obrad, protokół z poprzedniego zebrania oraz regulamin WZC, a następnie dokonano wyboru komisji: mandatowej (Tadeusz Olszewski, Jan Kępa, Krzysztof Guzik) oraz uchwal i wniosków (Leopold Grabowski, Anna Wrona, Wiktor Twardosz).

XII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie. XII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie.
Jan Marcinek podczas składania sprawozdania z działalności w 2006 r. Bogdan Bielak podczas odczytywania protokołu Komisji Rewizyjnej.

   Obszerne sprawozdanie z działalności organizacji w roku 2006 przedłożył Prezes Zarządu SRGiWP w Żegocinie Jan Marcinek. Natomiast sprawozdanie komisji rewizyjnej, zakończone wnioskiem o udzielenie zarządowi absolutorium odczytał Bogdan Bielak.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA 2006 ROK >>>

    Po przedłożeniu sprawozdań rozpoczęła się dyskusja. Leopold Grabowski zapytał o to, kto decyduje o doborze pszczelarzy do projektu. Jan Marcinek odpowiedział, że robi to koło pszczelarskie. Wójt Jerzy Błoniarz przypomniał, że organizacja działa już 11 lat. Podkreślił, jak ważna odgrywa rolę, zwłaszcza w dziedzinie niesienia innym pomocy. Zwrócił uwagę na dobre funkcjonowanie Funduszu Pożyczek Wzajemnych, w którym wszyscy honorowo spłacają raty i od początku nie zdarzyła się chybiona decyzja. Powiedział także, że bardzo duże podziękowania należą się Fundacji HPI. Podziękował również zarządowi i komisji rewizyjnej. Leopold Grabowski złożył wniosek, aby zarząd rozważył możliwość starania się w HPI  o środki na rozwój hodowli owiec. Wyraził także zaniepokojenie z niskiej frekwencji członków organizacji na tym zebraniu.
     Jan Marcinek podziękował za podpowiedzi i wskazania. Powiedział także o najbliższych planach działania: wznowieniu wydanych już książek, przygotowaniu kolejnej Promocji Dziedzictwa Kulturowego, zorganizowaniu II Turnieju Piłki Nożnej o Puchar SRGiWP,. Zachęcił przedsiębiorców do większej aktywności w Klubie Przedsiębiorców.
     Przemawiała także Barbara Urban. Mówiła o planach dotyczących rolnictwa - programach rolno - środowiskowych (m. in. o pakiecie łąkowym). Józef Kępa apelował o zgodne współdziałanie samorządu i przedsiębiorców. Franciszek Koszyk poinformował o planach wydania monografii ks. Antoniego Poręby, który był aktywnym działaczem organizacji. Poprosił o wsparcie finansowe tego wydawnictwa.

XII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie.

XII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie.

Za dobra współpracę SRGiWP z samorządem dziękował Wójt Jerzy Błoniarz. Leopold Grabowski przedstawia propozycje uchwał.

     Po wysłuchaniu dyskusji przewodniczący WZC Franciszek Koszyk poprosił o przedstawienie przez przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków propozycji uchwał. Po krótkiej dyskusji nad propozycjami zebrani przyjęli sprawozdanie zarządu i komisji rewizyjnej, udzielili jednogłośnego absolutorium i uchwałę w sprawie projektu owczarskiego.
    W punkcie wolne wnioski głos zabrał Jerzy Błoniarz, który mówił o możliwościach korzystania z funduszy przeznaczonych na m. in. na  Rozwój Obszarów Wiejskich. Zachęcał, zwłaszcza przedsiębiorców, do korzystania z tych środków.
     Po prawie dwóch godzinach obrad Franciszek Koszyk - przewodniczący zebrania - dokonał jego zamknięcia.

wstecz