XIV WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW - 23.06.2009

  Zebranie Członków SRGiWP otworzył Jan Marcinek. W zebraniu uczestniczyło tylko około 10 % członków SRGiWP.
Zebranie Członków SRGiWP otworzył Jan Marcinek. W zebraniu uczestniczyło tylko około 10 % członków SRGiWP.

       XIV Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie odbyło się 23 czerwca 2007 roku w sali narad Urzędu Gminy w Żegocinie i było to zebranie sprawozdawczo - wyborcze. Przybyło na nie tylko około 10 % członków organizacji, dlatego też obradowano w drugim terminie, wyznaczonym na 15 minut po pierwszym terminie. Otwarcia obrad dokonał Prezes Zarządu SRGiWP Jan Marcinek. Po powitaniu przybyłych zaproponował Franciszka Koszyka na przewodniczącego zebrania. Wybór został dokonany w głosowaniu jawnym. Wybrano także sekretarza zebrania - panią Zofię Marcinek.
    Początek zebrania to sprawy proceduralne. Przyjęto porządek obrad, protokół z poprzedniego zebrania oraz regulamin WZC, a następnie dokonano wyboru komisji: mandatowo - skrutacyjnej (Czesław Pączek, Witold Twardzosz, Anna Mrugacz) oraz uchwał i wniosków (Krzysztof Guzik, Maria Kamionka, Bogdan Bielak).

  Protokół Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej odczytał Czesław Pączek. Sekretarz - Zofia Marcinek i Przewodniczący WZC Franciszek Koszyk.
Protokół Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej odczytał Czesław Pączek. Sekretarz - Zofia Marcinek i Przewodniczący WZC Franciszek Koszyk.

    Obszerne sprawozdanie z działalności organizacji w roku 2008 przedłożył Prezes Zarządu SRGiWP w Żegocinie Jan Marcinek (link poniżej). Uzupełnił je o podstawowe informacje o działalności organizacji w okresie minionej kadencji. W latach 2005 - 2009 odbyło się 17 posiedzeń zarządu. Stowarzyszenie zrealizowało 2 projekty HPI, udzielono aż 368 pożyczek na łączną kwotę ponad 2,5 mln złotych. Zorganizowano 2 Promocje Dziedzictwa Kulturowego, 3 turnieje piłkarskie, 3 akcje "Gorące Serca", w ramach których  przekazano pomoc finansową dla 23 osób pozostających w długotrwałym leczeniu. Wsparto finansowo wiele działań i akcji organizowanych przez szkoły. Działań było wiele i wszystkie zakończyły się powodzeniem.
    Natomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, zakończone wnioskiem o udzielenie zarządowi absolutorium przedstawił Bogdan Bielak. Potem rozpoczęła się dyskusja nad sprawozdaniami i programem działania na następną kadencję.

  Jan Marcinek. Bogdan Bielak podczas odczytywania protokołu Komisji Rewizyjnej.
Jan Marcinek podczas składania sprawozdania z działalności w 2007 r. Bogdan Bielak podczas odczytywania protokołu Komisji Rewizyjnej.

  

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ ZA 2008 ROK >>>

    W dyskusji, jaka rozwinęła się po odczytaniu sprawozdań, głos zabrali: Czesław Pączek, który podziękował za współpracę ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy; Tadeusz Olszewski - poruszył sprawę zalegania w opłacaniu składek członkowskich, przedstawił propozycje dla nowego zarządu dotyczące nowych wydawnictw, prosił o aktywniejsze działanie Klubu Przedsiębiorców; Krzysztof Guzik - podziękował Franciszkowi Koszykowi za pracę nad przygotowaniem i wydaniem biografii ks. prałata Antoniego Poręby; Jan Marcinek - apelował do kobiet o tworzenie Kół Gospodyń Wiejskich i obiecał pomoc Stowarzyszenia przy ich zakładaniu i działalności.
     Zebrani udzielili ustępującemu zarządowi jednogłośnego absolutorium, po czym przystąpiono do procedury wyboru Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kolejną, czteroletnią kadencję. Zebrani w głosowaniu przyjęli jawną formę wyboru władz statutowych. Na funkcję prezesa zgłoszono ponownie tylko Jana Marcinka. Za wyborem tego kandydata głosowani wszyscy zebraniu. Do Zarządu zgłoszono kandydatury: Tadeusza Olszewskiego, Krzysztofa Guzika, Zdzisława Cempury. Wojciecha Wrony. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie i w głosowaniu jawnym, także jednogłośnie, zostali wybrani w skład zarządu.
    Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono kandydatury: Józefa Kępy, Bogdana Bielaka, Jacka Krajewskiego i Romana Dzięgiela. Ten ostatni nie wyraził zgody na kandydowanie. Pozostali zostali wybrani w skład Komisji Rewizyjnej jednogłośnie.
    Zanim Przewodniczący Zebrania Franciszek Koszyk zamknął obrady, zrealizowano jeszcze dwa punkty. Przyjęto uchwały i wnioski zaproponowane przez Komisję Uchwał i Wniosków (m. in. utworzenie Rady Sponsorów, zaktywizowanie działalności Klubu Przedsiębiorców). Nowo wybrany Prezes Jan Marcinek podziękował w imieniu swoim i członków zarządu oraz komisji rewizyjnej za wybór.

  Zebrani podczas gosowania nad absolutorium.

Maria Kamionka przedstawia protokół Komisji Uchwał i Wniosków.

Zebrani podczas głosowania nad absolutorium. Maria Kamionka przedstawia protokół Komisji Uchwał i Wniosków.

     Zaraz po zakończeniu zebrania odbyło się zebranie zarządu, na którym ukonstytuował się następująco: Wojciech Wrona - wiceprezes, Krzysztof Guzik - skarbnik, Tadeusz Olszewski - sekretarz, Henryk Cempura - członek zarządu. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Bogdan Bielak.

wstecz