XV WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW - 29.06.2010

 XV. Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie
XV Walne Zebranie Członków SRGiWP otworzył Jan Marcinek. 

       XV. Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie odbyło się 29 czerwca 2010 roku w sali narad Urzędu Gminy w Żegocinie. Przybyło na nie tylko około 10 % członków organizacji, liczącej obecnie 246 członków.
       Otwarcia obrad dokonał Prezes Zarządu SRGiWP Jan Marcinek. Po powitaniu przybyłych zaproponował Franciszka Koszyka na przewodniczącego zebrania. Wybór został dokonany w głosowaniu jawnym. Wybrano także sekretarza zebrania - panią Zofię Marcinek.
    Początek zebrania to sprawy proceduralne. Przyjęto porządek obrad, protokół z poprzedniego zebrania oraz regulamin WZC, a następnie dokonano wyboru komisji: mandatowej (Barbara Urban, Anna Rogala, Adam Kępa) oraz uchwał i wniosków (Czesław Pączek, Tadeusz Olszewski, Andrzej Długopolski).

XV. Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie XV. Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie
XV. Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie XV. Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie
Bogdan Bielak podczas odczytywania protokołu Komisji Rewizyjnej. XV. Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie

    Obszerne sprawozdanie z działalności organizacji w roku 2009 roku odczytał Prezes Zarządu SRGiWP w Żegocinie Jan Marcinek. Dokładne sprawozdanie komisji rewizyjnej zostało odczytane przez Bogdana Bielaka. Zakończone zostało wnioskiem o udzielenie zarządowi absolutorium.
   W dyskusji nad sprawozdaniem głos zabrał Wójt Gminy Jerzy Błoniarz. Uznał za szczególnie dobre funkcjonowanie Funduszu Pożyczek Wzajemnych. Udzielone pożyczki są spłacane w 100 procentach. Za duże osiągnięcie Stowarzyszenia uznał także integrację społeczną, osiągnięta przez Stowarzyszenie przy realizacji projektu  "Rok obrzędowy w tradycji religijnej i ludowej Ziemi Żegocińskiej". Podziękował za wszechstronną działalność Stowarzyszenia i życzył sukcesów i dalszych dobrych projektów. Podkreślił także bardzo dobrą pracę Zofii Marcinek.

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków odczytał Czesław Pączek. Głosowanie na przyjęciem uchwały absolutoryjnej.
Protokół Komisji Uchwał i Wniosków odczytał Czesław Pączek. Głosowanie na przyjęciem uchwały absolutoryjnej.

    W dyskusji, jaka rozwinęła się po odczytaniu sprawozdań, głos zabrali:
    -  Czesław Pączek, który podziękował za współpracę ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy. Podkreślił bardzo dobrą działalność Stowarzyszenia związaną z kulturą regionalną.
    -  Tadeusz Olszewski - poruszył sprawę zbliżającego się jubileuszu 15-lecia działalności Storarzyszenia i wnioskował o przygotowanie wydawnictwa broszurowego opisującego działalność organizacji. Uznał także, że istotne jest zainteresowanie się sprawą przedsiębiorczości, zwłaszcza pod kątem rozeznania losów absolwentów żegocińskich szkół średnich i powodów, dla których nie powracają do rodzinnej wioski po zakończeniu kształcenia. 
     Zebrani udzielili ustępującemu zarządowi jednogłośnego absolutorium. Również jednogłośnie przyjęto uchwały o zatwierdzeniu bilansu i sprawozdania za 2009 rok. Przyjęto także zgłoszone podczas dyskusji wnioski. jeden z nich jest szczególnie ważny. Ponieważ zaległości w opłacaniu składek członkowskich są duże, przyjęto wniosek o zobowiązaniu komisji przyznającej pożyczki do sprawdzania wymaganej statutem konieczności bieżącego opłacania składek członkowskich (są w wysokości 40 zł na rok). Od lipca 2010 roku członkowie Stowarzyszenia, którzy będą chcieć otrzymać pożyczkę, muszą mieć opłacone składki członkowskie.
     Na zakończenie obrad Prezes Jan Marcinek podziękował uczestnikom zebrania za przybycie, zarządowi, komisji rewizyjnej i komisji przyznającej pożyczki za pracę.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA 2009 ROK >>>

wstecz