XVI WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW - 29.06.2011

XVI Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2011 r.
XVI Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2011 r.

       XVI. Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie odbyło się 29 czerwca 2011 roku w sali narad Urzędu Gminy w Żegocinie. Przybyło na nie tylko 21 osób, czyli mniej niż 10 procent członków organizacji, liczącej obecnie ponda 270 członków. Z tego tez powodu obradowano w drugim terminie.
       Otwarcia obrad dokonał Prezes Zarządu SRGiWP Jan Marcinek. Po powitaniu przybyłych zaproponował Franciszka Koszyka na przewodniczącego zebrania, a zebrani w głosowaniu jawnym jednogłośnie dokonali jego wyboru. Także jednogłośnie na sekretarza zebrania wybrano panią Zofię Marcinek.
    Początek zebrania to sprawy proceduralne. Przyjęto porządek obrad, protokół z poprzedniego zebrania oraz regulamin WZC, a następnie dokonano wyboru komisji: mandatowej, która pracowała w składzie: Tadeusz Olszewski, Barbara Urban i Danuta Górecka. W skład komisji uchwał i wniosków wybrano następujące osoby: Radosław Waligóra, Krzysztof Guzik i Renata Majówka.

XVI Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2011 r. XVI Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2011 r.
Franciszek Koszyk i Zofia Marcinek. Sprawozdanie Prezesa z działalności.

    Obszerne sprawozdanie z działalności organizacji w roku 2009 roku odczytał Prezes Zarządu SRGiWP w Żegocinie Jan Marcinek, natomiast sprawozdanie komisji rewizyjnej zostało odczytane przez Bogdana Bielaka. Zakończone zostało wnioskiem o udzielenie zarządowi absolutorium.

Bogdan Bielak składa sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. XVI Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2011 r.
Głos w dyskusji - Barbara Urban. Głos w dyskusji - Józef Kępa.

    W dyskusji, jaka rozwinęła się po odczytaniu sprawozdań, głos zabrali:
    -   Elżbieta Kępa - pochwaliła Stowarzyszenie z liczne inicjatywy w dziedzinie kultury i podkreśliła ważność tej działalności, ale uznała, że słaba jest promocja imprez kulturalnych odbywanych w gminie,
    -  Tadeusz Olszewski - przypomniał, że obrady odbywają się w roku jubileuszu 15-lecia Stowarzyszenia. Nawiązując do działalności organizacji przypomniał o zamiarze zebrania i wydania śpiewnika, zawierającego ludowe pieśni z okolic Żegociny. Apelował o solidarność i poczucie przynależności członków do organizacji, wyrażającej się m. in. w systematycznym opłacaniu składek.
    - Barbara Urban uznała, że do prowadzenia działalności kulturalnej powołane jest Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie. Stowarzyszenie może jedynie wspierać jego działania. Za duży pozytyw w działalności organizacji uznała bardzo dobre współdziałanie ze społecznościami wiosek, w których realizowany był projekt "Rok obrzędowy ...".
    - Józef Kępa - mówił o przedsiębiorczości i turystyce, podkreślając trudności w działalności gospodarczej oraz braku atrakcyjnej oferty, zatrzymującej turystów w Żegocinie. - W niedziele i święta po południu i wieczorem centrum Żegociny wygląda jak wymarłe, a powinno tętnić życiem - mówił.
    Powróciła także sprawa opłacania składek członkowskich, które wynoszą 40 złotych rocznie. Zebrani wnioskowali o wyegzekwowanie ich opłacania. Za rok sprawozdawczy opłaciło je tylko nieco ponad 50 osób, czyli mniej niż wzięło pożyczki w FPW.
   - Jan Marcinek poinformował o zamiarze wznowienia książki o jednym z założycieli organizacji - ks. Antonim Porębie.
     Zebrani udzielili ustępującemu zarządowi jednogłośnego absolutorium. Również jednogłośnie przyjęto uchwały o zatwierdzeniu bilansu i sprawozdania za 2009 rok. Przyjęto także zgłoszone podczas dyskusji wnioski. 
     Na zakończenie obrad Prezes Jan Marcinek podziękował uczestnikom zebrania za przybycie, zarządowi, komisji rewizyjnej i komisji przyznającej pożyczki za pracę oraz przewodniczącemu i sekretarzowi zebrania.

Dyskusja. Komisja Uchwał i Wniosków.
XVI Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2011 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA 2010 ROK >>>

wstecz