XIX Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 26.06.2014 r.

XIX WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW - 26.06.2014

   XIX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie odbyło się w dniu 26 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Żegocinie. Frekwencja, podobnie jak w latach poprzednich była niska.
   Otwarcia zebrania sprawozdawczego dokonał Prezes Zarządu Jan Marcinek. On też przeprowadził procedurę wyboru przewodniczącego zebrania. W głosowaniu jawnym na przewodniczącego zebrania wybrano Czesława Pączka. Na sekretarza wybrano natomiast Zofię Marcinek. Przegłosowano zaproponowany wcześniej porządek obrad i zatwierdzono protokół z poprzedniego zebrania, a także Regulamin WZC.
   W kolejnym punkcie zebrania, w głosowaniu jawnym wybrano Komisję Uchwał i Wniosków, która pracowała w składzie: Anna Wrona, Andżelika Waligóra, Radosław Waligóra oraz Komisję Mandatowo-Skrutacyjną (Tadeusz Olszewski, Teresa Sotoła, Krzysztof Guzik).
   Obszerne sprawozdanie z działalności Zarządu za miniony rok przedłożył Prezes Jan Marcinek (pełna treść sprawozdania
- link na dole). Sprawozdanie finansowe przedstawiła zatrudniona w Stowarzyszeniu Księgowa - Danuta Górecka. Następnie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytał jej przewodniczący Bogdan Bielak.
    Po tych sprawozdaniach przyszedł czas na dyskusję. Głos zabrał Jerzy Błoniarz, który podkreślił dobrą działalność Funduszu Pożyczek Wzajemnych, mówiąc, że nie było chybionych pożyczek, co świadczy o odpowiedzialności pożyczających. Podziękował za współpracę i prace społeczną członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Z kolei Józef Kępa zgłosił wniosek o poparcie przez Stowarzyszenie jego starań o zakupienie bez przetargu dzierżawionej dotychczas działki. 
   W głosowaniu jawnym WZC jednogłośnie zatwierdziło przedstawione sprawozdania i bilans oraz udzieliło zarządowi absolutorium oraz przyjęło plan pracy na kolejny rok.   

   Prezes Jan Marcinek podziękował za absolutorium. Poinformował o planowanych kierunkach działań, m. in. o rewitalizacji tzw. dróg kościelnych: Rodziele - Żegocina i Łąkta Górna - Żegocina oraz wydaniu drukiem kolejnego opracowania "W kręgu żegocińskiej muzyki ludowej". Podziękował Przewodniczącemu WZC - panu Czesławowi Pączkowi za prowadzenie obrad. Na tym zakończono dziewiętnaste już Walne Zebranie Członków.

XIX Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 26.06.2014 r. XIX Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 26.06.2014 r.
XIX Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 26.06.2014 r. XIX Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 26.06.2014 r.
XIX Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 26.06.2014 r. XIX Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 26.06.2014 r.
XIX Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 26.06.2014 r. XIX Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 26.06.2014 r.
XIX Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 26.06.2014 r. XIX Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 26.06.2014 r.
XIX Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 26.06.2014 r.
ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE >>> SPRAWOZDANIE ZARZĄDU >>>

wstecz