XX Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2015 r.

XX WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW - 29.06.2015

   XIX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie odbyło się w dniu 29 czerwca 2015 roku w sali narad Urzędu Gminy w Żegocinie.
   Otwarcia zebrania sprawozdawczego dokonał Prezes Zarządu Jan Marcinek. Powitał przybyłych członków organizacji,w tym Wójta Gminy Żegocina Jerzego Błoniarza. On też przeprowadził procedurę wyboru przewodniczącego zebrania. W głosowaniu jawnym na przewodniczącego zebrania wybrano Czesława Pączka. Na sekretarza wybrano natomiast Zofię Marcinek. Przegłosowano zaproponowany wcześniej porządek obrad i zatwierdzono protokół z poprzedniego zebrania, a także Regulamin WZC.
   W kolejnym punkcie zebrania, w głosowaniu jawnym wybrano Komisję Mandatowo-Skrutacyjną (która pracowała w składzie Tadeusz Olszewski, Danuta Górecka, Anna Wrona) oraz Komisję Uchwał i Wniosków, która pracowała w składzie: Andżelika Waligóra, Teresa Sotoła, Jolanta Mazurkiewicz. 
   Obszerne sprawozdanie z działalności Zarządu za miniony rok przedłożył Prezes Jan Marcinek (pełna treść sprawozdania - link na dole). Sprawozdanie finansowe przedstawiła zatrudniona w Stowarzyszeniu Księgowa - Danuta Górecka. Następnie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytał jej przewodniczący Bogdan Bielak. Zakończył je złożeniem wniosku o udzielenie zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy.
    Po tych sprawozdaniach przyszedł czas na dyskusję. Głos zabrał Jerzy Błoniarz, który podkreślił dobrą działalność Funduszu Pożyczek Wzajemnych, mówiąc, że nie było chybionych pożyczek, co świadczy o odpowiedzialności pożyczających. Podkreślił dobry wynik finansowy Stowarzyszenia (zysk). Podziękował za współpracę i prace społeczną członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Życzył, aby przybywało członków Stowarzyszenia i satysfakcji z działania w organizacji, która ma charakter samopomocowy.
   Następnie o głos poprosił Tadeusz Olszewski. Przypomniał dwa podstawowe cele organizacji i złożył dwa wnioski. Pierwszy, wspierający i promujący przedsiębiorczość mieszkańców gminy, który miałby  polegać na corocznym przyznawaniu przez powołaną przez Stowarzyszenie Kapitułę tytuł "Przedsiębiorcy Roku Gminy Żegocina". Drugi wniosek dotyczył wydania z okazji przypadającego w październiku przyszłego roku jubileuszu 20-lecia SRGiWP folderu przedstawiającego historię i dokonania organizacji. Mówił także o konieczności wspierania przez samorząd gminny osób pragnących pisać wnioski o unijne dotacje. Poinformował o wydawnictwie LGD "Dolina Raby" (do pobrania tutaj >>>), które mogłoby być wzorem dla przygotowania tego wydawnictwa. Apelowal do obecnych na sali przedsiębiorców, aby odważyli się składać wnioski. Poparł projekty zgłoszone jeszcze w poprzednim roku tj. rewitalizacji tzw. drogi kościelnej oraz zebrania i wydania śpiewnika żegocińskich pieśni ludowych.
   Z kolei Józef Kępa zgłosił wniosek o poparcie przez Stowarzyszenie rozwoju przedsiębiorczości, a Krzysztof Guzik poparł propozycję zbierania pieśni ludowych. Kolejny etap dyskusji dotyczył braku w centrum Żegociny stojącej na wysokim poziomie kawiarni i restauracji.
   W głosowaniu jawnym WZC jednogłośnie zatwierdziło przedstawione sprawozdania, bilans oraz udzieliło zarządowi absolutorium. Przyjęto także wnioski zaproponowane przez Komisję Uchwał i Wniosków.   
   Prezes Jan Marcinek podziękował za absolutorium. Zachęcił członków Stowarzyszenia do aktywnej pracy w organizacji, nie tylko podczas organizowanych imprez. Podziękował Przewodniczącemu WZC - panu Czesławowi Pączkowi za prowadzenie obrad oraz osobom pracującym w sekretariacie i komisjach. Na tym zakończono dwudzieste już Walne Zebranie Członków.

XX Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2015 r. XX Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2015 r.
XX Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2015 r. XX Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2015 r.
XX Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2015 r. XX Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2015 r.
XX Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2015 r. XX Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2015 r.
XX Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2015 r. XX Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2015 r.
XX Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2015 r.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA 2014 ROK >>>

wstecz