XXI WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW - 29.06.2016

   XXI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie odbyło się w dniu 29 czerwca 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy w Żegocinie. Przybyłych członków organizacji powitał i zebranie otworzył Prezes Zarządu Jan Marcinek.
     Minutą ciszy uczczono zmarłego niedawno Franciszka Koszyka - członka Stowarzyszenia, który wielokrotnie wcześniej przewodniczył WZC. Dokonano wyboru Przewodniczącego WZC, którym został Pan Czesław Pączek. Po sprawdzeniu listy obecności okazało się, że na stan 261 członków, w zebraniu uczestniczyło 38 osób, wobec czego zgodnie z regulaminem Przewodniczący WZC zarządził 15 minutową przerwę i ogłosił drugi termin na godz. 16.15. Zebranie odbywane w drugim terminie rozpoczęto od wyboru sekretarza WZC, którym została Pani Zofia Marcinek..
    Następnie Przewodniczący WZC odczytał Porządek Obrad WZC, który został przyjęty jednogłośnie. Przyjęto także Regulamin Zebrania. Przewodniczący poinformował również zebranych o możliwości odczytania protokołu z poprzedniego WZC, jeżeli będzie taka wola uczestników. Zebrani jednogłośnie przegłosowali, aby protokół nie był odczytywany, ale pozostał do wglądu.
    Kolejnym punktem WZC był wybór Komisji WZC. Do Komisji Skrutacyjnej wybrano jednogłośnie: Marię Kamionka, Piotra Pączka, Jerzego Matlęgę. Komisja stwierdziła, że XXI WZC w którym uczestniczy 38 członków na 261 odbywa się w drugim terminie jest prawomocne i może podejmować Uchwały. Do Komisji Uchwał i Wniosków jednogłośnie wybrano następujące osoby: Angelikę Waligóra, Jolantę Mazurkiewicz, Annę Wrona.
   Następnie Przewodniczący WZC p. Czesław Pączek poprosił Prezesa Zarządu Stowarzyszenia o złożenie sprawozdania z działalności Zarządu za okres sprawozdawczy - 2015 rok. /sprawozdanie - link poniżej/. Prezes Jan Marcinek złożył sprawozdanie z działalności Zarządu w 2015r. w tym również szczegółowe sprawozdanie z Funduszu Pożyczek Wzajemnych z rozbiciem na poszczególne miesiące. W dalszej części zebrania Przewodniczący WZC poprosił panią księgową Danutę Górecką o przedstawienie szczegółowego sprawozdania finansowego - bilansu za rok sprawozdawczy 2015. Sprawozdanie przedłożył także Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Pan Bogdan Bielak. Po złożeniu sprawozdania podziękował Zarządowi za dobrą pracę i wniósł, aby WZC zatwierdziło sprawozdanie oraz zgłosił wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi SRGiWP za okres sprawozdawczy.
    Przewodniczący WZC pan Czesław Pączek podziękował za złożenie sprawozdań, po czym poprosił Prezesa Zarządu Stowarzyszenia o przedstawienie planu pracy na 2016/2017 r. Prezes Jan Marcinek przedstawił plan pracy na najbliższe miesiące m.in. dalszy rozwój Funduszu Pożyczek Wzajemnych, zebranie materiałów i wydanie śpiewnika "W kręgu żegocińskich pieśni ludowych" oraz rewitalizacja tzw. "drogi kościelnej" prowadzącej z Żegociny na "Kobyłę". Dwa ostatnie zadania będą mogły być zrealizowane w miarę pozyskania środków unijnych.
   W dalszej części zebrania Przewodniczący poprosił o zabranie głosu i dyskusji na temat złożonych sprawozdań oraz planów na najbliższy okres działalności stowarzyszenia. Jako pierwszy zabrał głos p. Krzysztof Guzik i poprosił zebranych, aby włączyli się w planowane projekty i przekazali do Stowarzyszenia teksty dawnych pieśni i piosenek ludowych. Następnie głos zabrała pani Elżbieta Kępa, poprosiła, aby przekazać odpowiednim służbom informacji dotyczącej dbania o przystanki autobusowe w Łąkcie Górnej / t.j. obcięcie gałęzi z drzew zasłaniających przystanek i umieszczenie tablic informacyjnych z rozkładami jazdy busów/. Kolejno głos zabrał p. Piotr Pączek, który poprosił o udzielanie rzetelnej informacji na temat wyjazdów do Ptaszkowej w celu uczczenia pamięci zmarłego Ks. Prałata Antoniego Poręby - długoletniego Skarbnika Stowarzyszenia. Prezes Stowarzyszenia zobowiązał się do przekazania tych zgłoszeń odpowiednim instytucjom. Głos zabrał także p. Czesław Pączek. W nawiązaniu do planów Stowarzyszenia, które dotyczą śpiewnika i tzw. "drogi kościelnej" - powiedział, że sięganie do korzeni oraz ukazywanie dawnych obyczajów jest istotne w kształtowaniu kultury i zachowaniu obecnych i przyszłych pokoleń.
    Przewodniczący Zebrania dokonał podsumowania zebrania. Stwierdził, że wszystkie głosy w tej kwestii są ważne, po czym zamknął dyskusję i przystąpił do zapoznaniu uczestników WZC przez Komisję Uchwał i Wniosków z projektem uchwał WZC.
Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła projekty i przystąpiono do głosowania nad uchwałami XXI WZC. Uchwały dotyczyły: przyjęcia sprawozdania i zatwierdzenia bilansu za 2015 rok, udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia, przyjęcia planu pracy Zarządu Stowarzyszenia na rok 2016/2017. Uchwały zostały jednogłośnie przegłosowane przez uczestników WZC.
   Po przegłosowania uchwał XXI WZC o głos poprosił ponownie prezes Zarządu Jan Marcinek i w imieniu Zarządu podziękował za zaufanie jakim obdarzyli członkowie Stowarzyszenia Zarząd i działające w Stowarzyszeniu Komisje - Rewizyjną i Funduszu Pożyczek Wzajemnych. Podziękował wszystkim, którzy społecznie pracują dla dobra organizacji: m. in. Zarządowi Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej, Komisji opiniującej Fundusz Pożyczek Wzajemnych, oraz wszystkim, którzy włączają się w działania na rzecz lokalnej społeczności. Podziękował także Przewodniczącemu WZC - panu Czesławowi Pączkowi za sprawne przeprowadzenie obrad. Życzył dalszych sukcesów dla organizacji i w imieniu Zarządu zapewnił starania o dalszy rozwój Stowarzyszenia dla wspólnego dobra.
   Głos zabrał Przewodniczący WZC, który podziękował zebranym i zamknął obrady.

XXI Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2016 r. XXI Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2016 r.
XXI Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2016 r. XXI Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2016 r.
XXI Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2016 r.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA 2015 ROK >>>

wstecz