III WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW - 29.06.1998

     Protokół III Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju  Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie, odbytego w dniu 29 czerwca 1998 r. w sali obrad Urzędu Gminy w Żegocinie.
    Zebranie otworzył Jan Marcinek - Prezes Zarządu SRGiWP w Żegocinie, który przywitał wszystkich przybyłych na zebranie członków Stowarzyszenia. Do protokołu z poprzedniego WZC nie wniesiono żadnych uwag, wobec tego protokół został przez zebranych jednogłośnie przyjęty.
    Prezes Zarządu Jan Marcinek poprosił o zgłoszenie kandydatów do Prezydium WZC. Sam zgłosił na funkcję Przewodniczącego Zebrania Franciszka Koszyka. Z braku innych kandydatów i po wyrażeniu przez niego zgody, zebrani 17 głosami za i przy 2 wstrzymujących się, wybrali go na tę funkcję. Na sekretarza WZC zaproponowano Tadeusza Olszewskiego, a na członków Prezydium Jana Rozuma i Annę Wrona. Zebrani jednogłośnie wybrali Prezydium w zaproponowanym składzie.
    Przewodniczący WZC Franciszek Koszyk, po sprawdzeniu listy obecności stwierdził, że na stan 106 zarejestrowanych członków SRGiWP w Żegocinie na zebraniu jest obecnych 19 osób, wobec czego, zgodnie z Regulaminem, zarządził 15 minutową przerwę i ogłosił drugi termin zebrania na godzinę 16.45.
    Zebranie, odbywane w drugim terminie, rozpoczęto od propozycji przyjęcia następującego porządku obrad:
1. Przyjęcie porządku Obrad.
2. Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy i złożenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.
6. Dyskusja.
7. Przyjęcie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
8. Podjęcie Uchwał i wniosków z Walnego Zebrania Członków.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Obrad.
    Zebrani jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad. Przewodniczący WZC odczytał zebranym propozycję Regulaminu Obrad, który został następnie jednogłośnie uchwalony. Do składu Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono: Barbarę Urban, Wiktora Twardosza i Leopolda Grabowskiego. Zebrani jednogłośnie wybrali zaproponowane osoby.
    Sprawozdania z działalności za okres sprawozdawczy złożyli:   Prezes Zarządu SRGiWP w Żegocinie Jan Marcinek oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SRGiWP w Żegocinie Arkadiusz Gas.
    W dyskusji głos zabierali:
. Jerzy Błoniarz: wyraził radość z faktu, że w tak krótkim czasie Stowarzyszenie odniosło tyle sukcesów w dziedzinie działalności gospodarczej, oświatowej i promocyjnej. Stwierdził, że działania Stowarzyszenia oddziaływują na społeczność lokalną. Ocenił, jako bardzo dobrą współpracę Stowarzyszenia z samorządem. Było wiele wspólnego działania. Jako wójt podziękował Zarządowi Stowarzyszenia za współpracę. Złożył też Zarządowi życzenia dalszej twórczej pracy.
. ks. Antoni Poręba: stwierdził, że działalność Stowarzyszenia widać już nawet poza gminą. Przedstawiciele fundacji HPI ocenili bowiem na corocznej konferencji, która odbyła się tym razem w Arłamowie, że najlepiej wygląda realizacja programu właśnie w naszej gminie. Sugerowali także, że pomogą nam przy powiększeniu Funduszu Pożyczek Wzajemnych.
. Barbara Urban; poinformowała, że była obecna na wojewódzkiej konferencji stowarzyszeń w Tarnowie i także tam dostrzeżono bardzo dobre działanie naszego Stowarzyszenia.
. Jan Marcinek: podziękował za pracę liderom grup tematycznych za pracę w Stowarzyszeniu i poprosił o przedstawienie problemów poszczególnych grup.
. Leopold Grabowski: stwierdził, że nie można poprzestać na tym, co się już zrobiło. Uznał, że jest potrzeba współpracy z Małopolskim Programem Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Sugerował, by do Stowarzyszenia "przyciągnąć" więcej rolników, by rozbudzić w nich potrzebę działania i pozytywne myślenie.
. Arkadiusz Gas: mówił o pracy Klubu Przedsiębiorców. Klub zorganizował m. in. spotkanie przedsiębiorców z PZU. Brał też  udział w tworzeniu Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości.
. Jan Rozum: poparł pomysł szerszego włączenia do Stowarzyszenia rolników. Uznał, że należy to zrobić także dlatego, że Żegocina jest gminą rolniczą i rolników także trzeba promować.
. Jerzy Matlega: mówił o działalności Klubu Sportowo - Turystycznego. Klub zorganizował Rajd Rowerów Górskich i Halowy Turniej Piłki Nożnej. Kolejny raz mówił o potrzebie wybudowania dużego boiska sportowego.
. Czesław Fafara: zaproponował, by zastanowić się nad zgłoszeniem do nadchodzących wyborów samorządowych własnego kandydata.
. Jan Rosiek: poinformował, że w Szkole Podstawowej w Łąkcie Górnej od września realizowany będzie program "Przedsiębiorczość". Zwrócił się do Stowarzyszenia o pomoc finansową w realizacji tego programu.
. Jan Marcinek: uzmysłowił zebranym trudności realizowania polityki rolnej. Są, jak uznał, w gminie organizacje, które powinny się sprawami rolników zajmować, np. Zamrażalnia w Łąkcie Górnej. Poinformował, że chciałby utworzyć w ramach HPI kilka gospodarstw wzorcowych. Jest uruchomiony przy Stowarzyszeniu Fundusz Postępu Biologicznego. Jest też potrzeba utworzenia Koła Producentów Owoców Miękkich. Trudno się jednak zmienia mentalność rolników. Wyraził uznanie dyrektorowi Rośkowi za podjęcie się realizacji programu "Przedsiębiorczość" i obiecał pomoc. Poinformował, że w 1997 r. nie udało się utworzyć Funduszu Gwarancyjnego. Prowadzenie takiego funduszu jest działalnością komercyjną, a takiej Stowarzyszeniu nie wolno prowadzić. Można jednak utworzyć przy Stowarzyszeniu zakład budżetowy lub spółkę i ona mogłaby się tym zająć.
. ks. Antoni Poręba: uznał, że istnienie tego funduszu jest niezbędne, bo bez kredytów i tych gwarancji nie będzie postępu. Uznał także, że należałoby w większym stopniu promować gospodarstwa agroturystyczne. Trzeba jednak dokładnie określić ich wyposażenie i standard. Uznał też za konieczne poszerzenie zakresu działalności ubezpieczeń wzajemnych, by pieniądze na te cele nie wypływały poza gminę.
. Barbara Urban: poinformowała, że jest przygotowywany folder promocyjny, w którym będą promowane także żegocińskie gospodarstwa agroturystyczne. W tej chwili jednak liczba tych gospodarstw w naszej gminie spadła, głównie ze względu na niechęć rolników do sprawozdawczości, którą się ich obciąża po zarejestrowaniu działalności.
    Przewodniczący WZC postawił wniosek o przyjęcie przedstawionych przez prezesa Zarządu i Komisję Rewizyjną sprawozdań i udzielenie Zarządowi absolutorium. 18 głosami za i przy 1 wstrzymującym się przyjęto Uchwały nr 1/98, 2/98, 3/98.
      Rozpoczęła się dyskusja nad propozycją Uchwały nr 4/98 w sprawie dokonania zmian w Statucie Stowarzyszenia i powołania w miejsce Walnego Zgromadzenia Członków Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia. Ks. A. Poręba złożył wniosek, by jeszcze nie dokonywać zmian w Statucie. W głosowaniu jawnym 9 głosami za, przy 5 głosach przeciw i 2 wstrzymujących się zadecydowano, by nie dokonywać zmiana w Statucie.
     Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowała zebranym przyjęcie następujących wniosków:
. Dokonać analizy pracy poszczególnych zespołów Stowarzyszenia i opracować perspektywiczne plany ich pracy.
. Podjąć działania w celu utworzenia Funduszu Gwarancyjnego.
. Rozpropagować system ubezpieczeń wzajemnych.
. Doprowadzić do opracowania folderu promującego walory turystyczne i agroturystyczne Ziemi Żegocińskiej.
. Powołać Zespół Producentów Owoców Miękkich.
. Aktywniej wesprzeć Klub Sportowo - Turystyczny Stowarzyszenia.
. Włączyć się efektywnie do Małopolskiego Programu Rozwoju Wsi i Rolnictwa.
. Na posiedzeniu Zarządu opracować plan tego współdziałania.
      Zaproponowane wnioski zostały jednogłośnie przyjęte do realizacji.
    W końcowej części zebrania głos zabrał Prezes Zarządu Jan Marcinek, który podziękował uczestnikom zebrania za przybycie i aktyny udział w posiedzeniu oraz poinformował o planach działań na najbliższą przyszłość. Podziękował także Wójtowi Jerzemu Błoniarzowi, Przewodniczącemu Rady Gminy Janowi Rośkowi i ks. Proboszczowi Antoniemu Porębie za dotychczasową dobrą współpracę oraz Przewodniczącemu Zebrania za prowadzenie obrad.

wstecz