IV WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW - 29.06.1999

    Protokół IV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie, odbytego w dniu 29 czerwca 1999 r. w sali obrad Urzędu Gminy.
    Zebranie otworzył Jan Marcinek - Prezes Zarządu SRGiWP w Żegocinie, witając wszystkich przybyłych na zebranie członków Stowarzyszenia. Prezes poprosił o zgłaszanie kandydatów do Prezydium WZC. Pan Czesław Pączek zgłosił na Przewodniczącego Zebrania kandydaturę Pana Franciszka Koszyka. Z braku innych kandydatów i po wyrażeniu przez niego zgody, zebrani jednogłośnie 18 głosami wybrali go na tę funkcję.
    Przewodniczący WZC Franciszek Koszyk, po sprawdzeniu listy obecności stwierdził, że na stan 142 zarejestrowanych członków SRGiWP w Żegocinie na zebraniu jest obecnych 18 osób, wobec czego, zgodnie z Regulaminem, zarządził 15 minutową przerwę i ogłosił drugi termin na godz. 17.15.
    Zebranie , odbywane w drugim terminie, rozpoczęto od wyboru Sekretarza Zebrania. Zgłoszono dwie kandydatury: Zofii Marcinek i Anny Wrona. Po przegłosowaniu, 17 głosami przy jednym wstrzymującym się Sekretarzem WZC została wybrana Zofia Marcinek, a na członków Prezydium: Kępa Józef i Pławecki Józef.
    W dalszej części zebrania Przewodniczący Franciszek Koszyk zaproponował przyjęcie porządku obrad. Zebrani jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad. Przewodniczący WZC odczytał zebranym Regulamin Obrad, który został jednogłośnie
przyjęty. Następnie głosowaniu poddana została kwestia czytania protokołu z poprzedniego WZC. Wszyscy zebrani jednogłośnie przegłosowali, aby protokołu nie czytać.
    Do składu Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono: Annę Wrona, Czesława Pączka, Stanisława Pławeckiego. Zebrani jednogłośnie wybrali zaproponowane osoby.
    Sprawozdania z działalności za okres sprawozdawczy złożyli:
. Prezes Zarządu SRGiWP w Żegocinie Jan Marcinek,
. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SRGiWP w Żegocinie Arkadiusz Gas. 
     W dyskusji głos zabrali:
. Anna Wrona zapytała czy z Funduszu Pożyczek Wzajemnych mogą korzystać osoby z gminy Laskowa.
. Prezes Jan Marcinek udzielił wyczerpującego wyjaśnienia, w którym stwierdził, że jeżeli osoby będą członkami Stowarzyszenia i jeżeli spełnią wszystkie warunki, które zakłada Fundusz to nie ma przeszkód do otrzymania pożyczki.
. Wójt gminy - Jerzy Błoniarz wyraził słowa uznania dla Zarządu i całego Stowarzyszenia za to, że w swej działalności stara zająć się problemami gminy na wielu płaszczyznach. Mówił o Programie HPI, Funuszu Pożyczek Wzajemnych oraz o organizowanych szkoleniach.
. Leopold Grabowski: stwierdził, że należy pomóc tym którzy wykazują jakąś inicjatywę. Wielkim problemem na terenie gminy jest bezrobocie ludzi młodych. Ci ludzie potrzebują zachęty i inspiracji do działania.
. Józef Kozak: zapytał p możliwość zorganizowania na terenie wsi Kamionna grupy mieszkańców, którzy w sposób profesjonalny zajęliby się prowadzeniem gospodarstw agroturystycznych.
. Prezes Jan Marcinek : wyjaśnił że w ramach Stowarzyszenia działa Koło Gospodarstw Gościnnych, którego liderem jest Leopold Grabowski, w tej chwili koło to realizuje Program TURIN III, w którym uczestniczą gospodarstwa agroturystyczne tylko z gminy Żegocina.
. Józef Pławecki: powiedział, że należy zastanowić się, aby powiększyć bazę turystyczną o nowe obiekty turystyczne to jest: basen, korty tenisowe, ścieżki rowerowe.
. Jerzy Błoniarz: stwierdził, że w najbliższym czasie będzie czynny basen kąpielowy, natomiast ostateczny termin oddania kortów tenisowych upływa w październiku br. Wyraził nadzieję, że do tego czasu uczestnicy Programu TURIN III będą dobrze przygotowani do działalności agroturystycznej, a powiększona baza turystyczna będzie jeszcze dodatkowym atutem dla turystów od następnego sezonu.
. Stanisław Pławecki: sugerował, aby w przyszłości pomyśleć o basenie retencyjnym w Rozdzielu, który mógłby być z przeznaczeniem do kąpieli i zarazem basenem przeciwpożarowym.
. Jerzy Błoniarz: powiedział, że oceniając działalność Stowarzyszenia za 1998r. należy pomyśleć o utworzeniu Funduszu Gwarancyjnego oraz stworzyć instytucję finansową, która pomagałaby ludziom potrzebującym pomocy przy sporządzaniu dokumentacji finansowej.
. Ks. Antoni Poręba: stwierdził, że konieczne jest utworzenie przez Stowarzyszenie Funduszu Gwarancyjnego. Byłby on szansą dla młodych przedsiębiorczych osób. Ksiądz Antoni Poręba dodał, że trzeba upoważnić Prezesa Stowarzyszenia, aby podjął rozmowy i negocjacje z bankami w tej kwestii.
. Bronisław Kuska zabrał głos w sprawie: Klubu Sportowego. Powiedział, że Wójt z gminy Trzciana wydzierżawił boisko w Rdzawie na okres trzech lat, jest to czas w którym trzeba zdążyć z budową boiska na terenie naszej gminy.
. Jerzy Matlęga - Prezes Klubu Sportowego "Beskid" - podziękował sponsorom, między innymi Stowarzyszeniu, dzięki którym Klub powstał i działa nadal.
    Przewodniczący WZC postawił wniosek o przyjęcie przedstawionych przez prezesa Zarządu i Komisję Rewizyjną sprawozdań i udzielenie Zarządowi absolutorium. Jednogłośnie przyjęto Uchwały nr 1/99, 2/99, 3/99.
    Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków - Czesław Pączek zaproponował zebranym przyjęcie następujących wniosków:
. W ramach Stowarzyszenia utworzenie profesjonalnej firmy doradztwa dla osób potrzebujących pomocy w sprawach osobistych i życiowych.
. Upoważnienie prezesa Zarządu do prowadzenia rozmów z wybranym bankiem w sprawie powołania Funduszu Poręczeń Gwarancyjnych.
. Prowadzenie doradztwa ekonomicznego i prawnego dla osób pragnących rozwoju działalności produkcyjnej bądź handlowej m. in. w celu utworzenia nowych miejsc pracy , szczególnie dla ludzi młodych - absolwentów miejscowych szkół zawodowych.
    Zebrani jednogłośnie przyjęli zaproponowane wnioski. Głos zabrał prezes Zarządu - Jan Marcinek. Podziękował zebranym za udzielenie Zarządowi absolutorium, za ciepłe słowa wójta skierowane pod adresem Stowarzyszenia. Powiedział również, że zadania, które zostały postawione przed Zarządem są trudne, ale na pewno konieczne, aby w swych poczynaniach Stowarzyszenia mogło iść do przodu. Wspomniał, że wszyscy członkowie Zarząd pracują społecznie i starają się to robić jak najlepiej. Podziękował Przewodniczącemu WZC za sprawne poprowadzenie obrad. Przewodniczący WZC - Franciszek Koszyk podziękował zebranym uczestniczącym w obradach i po wyczerpaniu porządku zamknął obrady WZC.

wstecz