V WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW - 29.06.2000

    Protokół IV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie, odbytego w dniu 29 czerwca 2000 r. w sali obrad Urzędu Gminy w Żegocinie.
    Walne Zebranie Członków otworzył prezes SRGiWP Jan Marcinek. Powitał wszystkich zebranych i podziękował za to, że zechcieli przybyć na zebranie. Prezes poprosił o zgłaszanie kandydatów do prezydium WZC. Pan Arkadiusz Gas zgłosił na Przewodniczącego Zebrania kandydaturę Pana Tadeusza Olszewskiego. Po wyrażeniu przez niego zgody, zebrani jednogłośnie 21 głosami za, wybrali go na tę funkcję.
    Przewodniczący WZC Tadeusz Olszewski, po sprawdzeniu listy obecności stwierdził, że na stan 200 zarejestrowanych członków SRGiWP w Żegocinie, na zebraniu jest obecnych 21 osób, wobec czego zgodnie z regulaminem zarządził 15 minutową przerwę i ogłosił drugi termin na godz. 17.15.
    Zebranie, odbywane w drugim terminie, rozpoczęto od wyboru Sekretarza Zebrania. Pan Jerzy Matlęga zgłosił kandydaturę Zofii Marcinek. Po przegłosowaniu 21 głosami wybrana została na Sekretarza Zebrania. Jedniogłośnie też wybrani zostali na członków Prezydium: pan Jerzy Matlęga i pan Ignacy Rożnowski.
    W dalszej części zebrania Przewodniczący Tadeusz Olszewski zaproponował porządek obrad, który został jednogłośnie przez zebranych przyjęty. Przewodniczący WZC odczytał Regulamin Obrad, który również został przyjęty jednogłośnie. Kolejnym punktem WZC, było odczytanie przez Przewodniczącego Zebrania protokołu z poprzedniego WZC. Do składu Komisji Wniosków i Uchwał zgłoszono następujących kandydatów: Zbigniew Pławecki, Arkadiusz Gas i Anna Wrona. Po przegłosowaniu jednogłośnie Przewodniczącą Komisji została Anna Wrona, natomiast dwaj pozostali panowie członkami Komisji. Sprawozdania za okres sprawozdawczy złożyli: Prezes Zarządu SRGiWP - Jan Marcinek oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SRGiWP - Arkadiusz Gas.
sprawozdania w załączeniu/
    W dyskusji głos zabrali:
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Arkadiusz Gas złożył wniosek o podwyższenie rocznej składki członkowskiej na SRGiWP z 20 zł. rocznie na 50 zł. miesięcznie, co w efekcie wyniesie 60 zł. rocznie. Pani Barbara Urban zabrała głos, mówiąc, że powyższa kwota jest zdecydowanie za wysoka. Jej zdaniem należy podwyższyć składkę do kwoty 40 zł rocznie. Obie kwoty zostały poddane pod głosowanie. Przegłosowana została kwota 40 zł. /składka roczna z możliwością wpłaty w dwóch ratach/.
    Pan Tadeusz Olszewski dodał, że należy wyegzekwować od wszystkich członków Stowarzyszenia roczną składkę, a jeżeli nie wpłacą przez trzy kolejne lata, wtedy skreślić ich z listy członków SRGiWP. Dalej głos zabrał prezes Jan Marcinek, krótko opowiedział o aktualnych sprawach Stowarzyszenia. Ponieważ realizacja Programu HPI powoli dobiega końca, poczynił rozmowy z przedstawicielami Fundacji HPI o zmianę rasy bydła, jeżeli będzie taka wola rolników. Fundacja przychyla się do takiej kwestii. Prezes wspomniał również o utworzeniu na terenie gminy koła zachowawczego bydła rasy polskiej czerwonej, ponieważ gdy powstanie takie koło rolnicy będą mogli uzyskać dotacje i specjalny program unasienniania krów. Dodał, że zakupiona została do Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości maszyna poligraficzna do sitodruku. Wspomniał również o tym, że zostały ukończone prace przez p. Tadeusza Olszewskiego nad książką pt. "W kręgu żegocińskich twórców kultury". Stowarzyszenie będzie zbierać środki na wydrukowanie tej pozycji. Fundusz Pożyczek Wzajemnych cieszy się dużym powodzeniem i chętnych na pożyczki jest coraz więcej. Apelował, aby zwołać debatę gospodarczą na temat rozwoju wsi, gdyż trzeba pobudzić aktywność mieszkańców gminy i sprowokować ich do działania.
     Pan Tadeusz Olszewski zgodził się z przedmówcą, iż widać w ludziach pewien zastój i niemoc. Należy zrobić wszystko, aby zaczęli myśleć pozytywnie i byli aktywni.
    Następnie głos w dyskusji zabrał pan Jerzy Błoniarz - wójt gminy. Pracę Zarządu Stowarzyszenia ocenił jako bardzo dobrą. Dodał, że Fundusz Pożyczek Wzajemnych, który był tworzony w sposób "misterny" spełnia swoją funkcję bardzo dobrze. Mówił o tym, że SRGiWP mając pewne środki w Funduszu Pożyczkowym może sięgać po środki z programu Banku Światowego, które w niedalekiej przyszłości będą uruchomione. Podkreślił, że realizowany Program HPI działa dobrze. Natomiast co się tyczy wydawnictw Stowarzyszenia, mają one odgłos w całej Polsce i dobrze promują gminę. Podkreślił społeczne działanie Ks. Prałata Antoniego Poręby, jego zaangażowanie w prace Stowarzyszenia i w rozwój gminy. Wyraził również słowa uznania dla pracowników Ośrodka Doradztwa Rolniczego, którzy niestrudzenie służą mieszkańcom gminy.
     Kolejnym mówcą był Ks. Prałat Antoni Poręba, który powiedział, że należy zebrać aktywnych mieszkańców gminy i wykorzystać istniejącą okazję dotyczącą funduszy z Banku Światowego. Życzył dalszej owocnej pracy Zarządowi Stowarzyszenia.
    Przewodniczący WZC postawił wniosek o przyjęcie przedstawionych przez prezesa Zarządu i Komisje Rewizyjną sprawozdań i udzielenie Zarządowi absolutorium. Jednogłośnie przyjęto Uchwały WZC nr 1/2000, 2/2000, 3/2000, 4/2000. Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków - Anna Wrona zaproponowała zebranym następujące wnioski: - zwołanie debaty gospodarczej aktywnych mieszkańców gminy. Zebrani jednogłośnie przyjęli zaproponowany wniosek.
    Następnie głos zabrał prezes Zarządu Jan Marcinek podziękował obecnym na zebraniu za udzielenie zarządowi absolutorium i dodał, że pojawia się szansa na utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości i Zarząd Stowarzyszenia dołoży starań, aby dopomóc w tym przedsięwzięciu. Podziękował Przewodniczącemu WZC za sprawne przeprowadzenie obrad. Przewodniczący WZC - Tadeusz Olszewski podziękował uczestnikom obrad i po wyczerpaniu orządku zamknął obrady WZC.

wstecz