VII WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW - 28.06.2002

      Protokół IV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie, odbytego w dniu 28 czerwca 2002 r. w sali obrad Urzędu Gminy w Żegocinie.
     Walne Zebranie otworzył Prezes Zarządu SRGiWP Jan Marcinek. Powitał przybyłych na zebranie i poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Obrad VII WZC. Zgłoszono kandydaturę pana Franciszka Koszyka, która została jednogłośnie przyjęta. Przewodniczący Obrad WZC, po sprawdzeniu listy obecności na stan 276 członków na zebraniu jest obecnych 30 członków / na liście podpisanych 32 członków, gdyż 2 członków przybyło później/ wobec czego zgodnie z regulaminem zarządził przerwę 15 minutową i ogłosił drugi termin na godz. 15.45. WZC odbywane zgodnie ze statutem Stowarzyszenia w drugim terminie rozpoczęto od wyboru sekretarza Zebrania i Komisji Mandatowej. Na sekretarza zaproponowano kandydaturę Zofii Marcinek, została ona przegłosowana jednogłośnie. Do Komisji Mandatowej zgłoszeni zostali p. Jerzy Matlęga, p.Czesław Fąfara, i p. Leopold Grabowski. Osoby te wyraziły zgodę na pracę w Komisji Mandatowej. Ich kandydatura również została zaakceptowana wszystkimi głosami. Przewodniczący Komisji Mandatowej stwierdził, że VII WZC Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie, w którym uczestniczy 30 członków odbywa się w drugim terminie jest prawomocne i może podejmować Uchwały.
     W dalszej części Zebrania Przewodniczący Obrad p. Franciszek Koszyk odczytał Regulamin VII WZC. Wszyscy obecni jednogłośnie regulamin przyjęli. Następnie przeczytał porządek obrad, który również został przyjęty jednogłośnie, po czym poinformował zebranych o możliwości odczytania protokołu z poprzedniego WZC, bądź udostępnienia zainteresowanym do wglądu. Wszyscy zebrani przegłosowali, aby protokół został wyłożony do wglądu.
    Kolejnym punktem zebrania był wybór Komisji Uchwał i Wniosków. Do pracy w tej komisji zgłoszono następujące osoby: p. Wiktor Twardosz, p. Tadeusz Olszewski i p. Barbara Urban. Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na pracę w Komisji Uchwał i Wniosków. PrzewodniczącAy Obrad poprosił Prezesa Stowarzyszenia p. Jana Marcinka o złożenie sprawozdania z działalności Zarządu za okres sprawozdawczy. Nastęnie Przewodniczący Zebrania p. Franciszek Koszyk poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o złożenie sprawozdania. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej po złożeniu sprawozdania poprosił, aby WZC zatwierdziło i udzieliło Zarządowi SRGiWP absolutorium za okres sprawozdawczy.
    Po wysłuchaniu sprawozdań Przewodniczący otworzył dyskusję. Głos zabrał ks. Antoni Poręba - Skarbnik Stowarzyszenia. W swym wystąpieniu zapytał czy członkowie Stowarzyszenia znają cel tej organizacji. Podkreślił, że jedni bardzo widocznie włączają się w społeczne działania organizacji inni natomiast stoją z boku i oczekuj ą korzyści, gdyż najprawdopodobniej występuje u nich brak wrażliwości na potrzeby drugich. Świadczy o tym choćby niska frekwencja na dzisiejszym WZC. Poprosił o mobilizację i włączenie się w działania społeczne dla wspólnego dobra., gdyż taka jest intencja i cele Stowarzyszenia. Przypomniał też o obowiązku wpłacania składek członkowskich. Wszystkim przybyłym wyraził wdzięczność i życzył dalszych sukcesów dla Stowarzyszenia.
    Następnie głos zabrała p. Barbara Urban, podkreśliła, że warto działać w różnych organizacjach społecznych i czynnie uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności. Zaznaczyła, że sama działa w kilku organizacjach społecznych i widzi, że SRGiWP jest prężną organizacja, która pomaga wielu ludziom.
     Kolejnym mówcą był p. Leopold Grabowski, który   podkreślał o idei Stowarzyszenia, mającej na celu wspólne działanie. Zachęcał, aby organizacja dalej działało w obranych kierunkach, zwrócił uwagę aby być przykładem dla młodzieży i zachęcać ją do udziału w pracach Stowarzyszenia. Na koniec podziękował Zarządowi za społeczną pracę i życzył, aby społeczne działania kontynuować dalej.
      Dalej głos zabrał prezes Stowarzyszenia p. Jan Marcinek, przedstawił bieżące działania Stowarzyszenia. Zdał relację z konferencji poświęconej dziesięcioleciu działalności Fundacji HPI w Europie Środkowo - Wschodniej, gdzie swój udział ma również Stowarzyszenie realizujące projekty HPI. Powiedział o wystąpieniu na konferencji ks. Antoniego Poręby, który swoim przemówieniem zaciekawił wszystkich uczestników europejskiej konferencji. Zwrócił uwagę, że Stowarzyszenie bierze udział w opracowaniu różnych projektów, natomiast są to projekty coraz bardziej trudne do wygrania, ale każdy nawet najmniejszy sukces dodaje skrzydeł i powoduje chęć dalszego działania. Podkreślił, że znaczenie działalności organizacji pozarządowych jest ogromne w obecnej sytuacji. Dlatego nie należy zrażać się drobnymi porażkami i należy dążyć do dalszego rozwoju Stowarzyszenia. Podziękował wszystkim, którzy nie szczędzą swego czasu, wysiłku i czynnie włączają się w działalność organizacji.
      Przewodniczący Obrad podziękował wszystkim, którzy zabrali głos w dyskusji i zaproponował 5-minutową przerwę. Po przerwie głos zabrał p. Jerzy Matlęga. Podziękował Zarządowi SRGiWP za fakt ponownego przyjęcia Klubu Sportowego "Beskid" pod "skrzydła Stowarzyszenia" i zwrócił uwagę, że Klub "Beskid" nie przyniósł Stowarzyszeniu wstydu, gdyż na dzień dzisiejszy zajmuje w powiecie Bocheńskim I miejsce na 15 drużyn. Słowa podziękowania skierował do p. Wojciecha Wrony, który bardzo zaangażował w pracę Klubu, a także do Zarządu Gminy / na ręce obecnego na zebraniu Wójta/ za przekazanie dotacji na działalność Klubu. Pan Matlęga apelował do Walnego Zebrania, aby przekonywać lokalnych przedsiębiorców o włączenie się w działalność sportową Klubu "Beskid". Kolejno głos zabrał wójt gminy, a zarazem członek Stowarzyszenia p. Jerzy Błoniarz. Stwierdził, że Stowarzyszenie wykonało dużo znakomitej pracy, widocznej w gminie. Zwłaszcza rozwój Funduszu Pożyczek Wzajemnych i program HPI, który działa prężnie. Podziękował Prezesowi i całemu Zarządowi Stowarzyszenia za rzetelną, społeczną pracę. Gratulował, że udało się zrobić tak wiele i życzył dalszych sukcesów.
    W dalszej części zebrania wystąpił p. Czesław Fąfara - członek Komisji opiniującej Fundusz Pożyczek Wzajemnych. Powiedział, że wypracowanie środków na cele społeczne jest godne podziwu dla Zarządu. Będąc przy głosie zapytał wójta o możliwość skorzystania ze środków programu SAPARD. W odpowiedzi wójt zwrócił uwagę, że najprawdopodobniej wnioski będą gotowe w m-cu lipcu. Wówczas zostaną zaproszeni lokalni przedsiębiorcy i będą mogli przystąpić do przygotowania projektu. Projekty muszą być przygotowane bardzo precyzyjnie i złożone w Agencji Rozwoju Regionu Krakowskiego w Krakowie ul. Kordylewkiego. Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad . Pan Tadeusz Olszewski - przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał protokół Komisji dotyczący Uchwały Nr 1/2002 o przyjęcie sprawozdania finansowego - bilansu i udzielenie Zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy. Przewodniczący Obrad p. Franciszek Koszyk poddał w/w Uchwałę pod głosowanie. Została ona jednogłośnie przyjęta - 32 głosami. Prezes Stowarzyszenia Jan Marcinek podziękował członkom za zaufanie i zapewnił o tym, iż Zarząd będzie starał się w dalszym ciągu pracować dla wspólnego dobra. Przewodniczący WZC podziękował za uczestniczenie w obradach i zakończył obrady.
Żegocina28.06.2002r.

Uzupełnienie:

    28 czerwca 2002 r. w sali narad Urzędu Gminy odbyło się Walne Zebranie Członków. Przybyłych powitał Prezes Zarządu Jan Marcinek. Ponad trzydzieści osób wysłuchało jego sprawozdania z działalności, z którego wynika, że wiodącymi dziedzinami działalności jest prowadzenie Funduszu Pożyczek Wzajemnych, Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości, Klubu Sportowego KS "Beskid" oraz realizacja projektu HPI (Międzynarodowa Fundacja Rozwoju Drobnotowarowej Produkcji Zwierzęcej). - Realizacja programu HPI trwa nadal chociaż finansowanie ze strony Fundacji zostało zakończone w czerwcu ubiegłego roku. Obecnie jest rozprowadzane bydło z własnego już chowu. W roku 2001 zakupiono dla rolników 15 sztuk bydła rasy polskiej czerwonej. Z własnego chowu przekazano 9 sztuk. Ogólnie do chwili obecnej zakupiono 112 sztuk przekazano 32 sztuki. Program został już rozliczony z Fundacją HPI, lecz sprawozdania sporządzane są co pół roku - poinformował Prezes Marcinek.
      Dużym zainteresowaniem cieszy się wśród członków SRGiWP Fundusz Pożyczek Wzajemnych. Członkowie Stowarzyszenia miesiąc w miesiąc wpłacają składki na ten fundusz, z którego potem brane są nisko oprocentowane pożyczki. - W dniu 14 września ubiegłego roku na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia podjęto Uchwałę o obniżeniu oprocentowania pożyczek z 9,2 % do 8 %; natomiast członkom posiadającym w FPW 36 i więcej udziałów własnych w wysokości 6 %. Fundusz Rozwija się bardzo dobrze. W roku 2001 udzielono 92 pożyczki na łączną kwotę 503 tys. zł oraz dodatkowo 16 pożyczek z Funduszu "Mikro" na kwotę 55 tys. zł. Do tej pory spłacalność jest 100 procentowa - mówił szef Stowarzyszenia.
     W roku 2001 SRGiWP wygrało projektem pt. "Produkty lokalne chroniące dorobek i piękno Ziemi Żegocińskiej" konkurs grantowy Fundacji "Partnerstwo dla Środowiska". Zorganizowano imprezę "Promocja Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Żegocińskiej". Było to spotkanie promujące twórczość ludową lokalnych artystów oraz przypomnienie zwyczajów i tradycji związanych z miejscową kulturą. Ze środków uzyskanych od Fundacji wystarczy jeszcze na wydanie trzeciej edycji "Żegocińskiej książki kucharskiej" i albumu "W kręgu żegocińskich twórców kultury", które ukażą się podczas tych wakacji.
      Prócz tego Stowarzyszenie zorganizowało kilka szkoleń i spotkań dla miejscowych przedsiębiorców, m.in. były to: spotkanie z przedstawicielami Banku Światowego, dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy, radcą prawnym (szkolenia dotyczyły prawa handlowego i prawa pracy), specjalistami ze Stowarzyszenia "Wieś - Europa", szkolenia komputerowe z przykładowym sporządzeniem biznes - planów dla poszczególnych przedsiębiorców.
      Nic dziwnego, że po dyskusji, w której zwracano głównie uwagę na problem płacenia składek członkowskich. - W tym wyraża się nasza odpowiedzialność za wspólnotę, którą tworzymy - mówił ksiądz A. Poręba - skarbnik Stowarzyszenia. Na Komisji Rewizyjnej, której przewodniczy Arkadiusz Gas, Zarządowi jednogłośnie udzielono absolutorium. (tols)

Arkadiusz Gas złożył wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium. Przemawiał ks. prałat Antoni Poręba.

wstecz