VIII WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW - 23.06.2004

    Protokół IV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie, odbytego w dniu 23 czerwca 2004 r. w sali obrad Urzędu Gminy.

    VIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia otworzył Prezes Zarządu Jan Marcinek. Powitał wszystkich zebranych. Następnie poprosił , aby minutą ciszy uczcić pamięć zmarłego ks. Prałata Antoniego Poręby - jednego z założycieli Stowarzyszenia, a zarazem jednego z najbardziej aktywnych członków tej organizacji. W dalszej części poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego zebrania. Zgłoszona została kandydatura pana Franciszka Koszyka, która została jednogłośnie przyjęta.
    Przewodniczący WZC, po sprawdzeniu listy obecności na stan 293 członków obecnych było 23 osoby, wobec czego zgodnie z regulaminem zarządził 15 minutową przerwę i ogłosił drugi termin na godz. 18.45. Zebranie odbywane w drugim terminie rozpoczęto od wyboru sekretarza WZC. Zgłoszona została kandydatura pani Zofii Marcinek, która została jednogłośnie przyjęta.       Przewodniczący WZC zaproponował porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie. Przewodniczący poinformował zebranych o możliwości odczytania protokołu z poprzedniego WZC. Zebrani nie żądali odczytania protokołu z poprzedniego WZC.
    Kolejnym punktem WZC był wybór Komisji Mandatowe - Skrutacyjnej. Do Komisji Mandatowe - Skrutacyjnej wybrano jednogłośnie: Pani Anna Rogala, Marzena Janiczek, Pan Wiktor Twardosz. Po ukonstytuowaniu się Komisji Przewodniczącym   został: Wiktor Twardosz, Sekretarzem Anna Rogala, Członkiem Marzena Janiczek. Komisja stwierdziła, że WZC, w którym uczestniczy dwudziestu trzech członków na dwustu dziewięćdziesięciu trzech odbywa się w drugim terminie jest prawomocne i może podejmować Uchwały.
    Następnie wybierano Komisję Uchwał i Wniosków. Do Komisji Uchwał i Wniosków jednogłośnie wybrano następujące osoby: Tadeusz Olszewski, Anna Wrona, Czesław Pączek. Po ukonstytuowaniu się Komisji Przewodniczącym został: Czesław Pączek sekretarzem Tadeusz Olszewski, członkiem Anna Wrona. W dalszej części zebrania Przewodniczący poprosił prezesa Stowarzyszenia o złożenie sprawozdania z działalności Zarządu SRGiWP za okres sprawozdawczy - 2002 rok oraz Komisji Rewizyjnej. Z racji nieobecności na zebraniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pana Arkadiusza Gasa, sprawozdanie złożył członek komisji pan Jacek Krajewski. Po odczytaniu sprawozdania pan Krajewski wniósł, aby WZC zatwierdziło sprawozdanie i zgłosił wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi SRGiWP za okres sprawozdawczy.
    Po wysłuchaniu sprawozdań Przewodniczący WZC pan Franciszek Koszyk otworzył dyskusję. Głos zabrał wójt gminy Jerzy Błoniarz. Bardzo ciepło wspomniał zmarłego w styczniu br. Ks. Prałata Antoniego Porębę. Mówił o celowości działającego w Stowarzyszeniu Funduszu Pożyczek Wzajemnych. Powiedział, że pożyczki są wyrazem zubożenia społeczeństwa i każdy kto chce skorzystać, zastanawia się czy stać go na pożyczkę i czy będzie mógł się solidnie z niej wywiązać. Zwrócił też uwagę na fakt uczestnictwa Stowarzyszenia w promocji gminy oraz pomocy dla nie zrzeszonych w Stowarzyszeniu. Przykładem może być pomoc dla ciężko chorego Piotra Wolaka - mieszkańca naszej gminy, wsparcie finansowe na stypendium fundowane dla najbiedniejszych absolwentów Zespołu Szkół w Żegocinie itp. Klubowi Sportowemu "Beskid" życzył dalszych sukcesów i dobrych wyników w tym sezonie. W swym wystąpieniu wójt podziękował prezesowi Zarządu SRGiWP za solidność i rzetelność w podejmowanych działaniach, życzył dalszej owocnej pracy.
    Następnie głos zabrała pani Elżbieta Kępa, powiedziała, że zawsze kiedy tylko zwróciła się do Stowarzyszenia o pomoc, została jej ona udzielona. Pan Władysław Mech w imieniu członków z Kamionnej podziękował za możliwość współpracy i uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia. W dalszej części głos zabrał - prezes Zarządu SRGiWP Jan Marcinek, powiedział, żeby każdy członek czuł się w Stowarzyszeniu "swojsko" , Stowarzyszenie nie ogranicza swej działalności wyłącznie do gminy Żegocina. Działalność statutowa pozwala nam na realizację projektów na terenie całej Polski, dlatego też wychodzimy poza granice gminy, czego dowodem są np. Raciechowice, gdzie przekazaliśmy kilka sztuk bydła z programu HPI.
    Po wystąpieniu prezesa Przewodniczący WZC zarządził 5 - minutową przerwę. Prezes Zarządu zgłosił wniosek o utworzenie funduszu reprezentacyjnego dla Stowarzyszenia. Fundusz taki potrzebny jest z racji wyjazdów członków Zarządu, którzy jako nie etatowi pracownicy organizacji, nie mogą korzystać ze zwrotów kosztów za delegację. Prezes Jan Marcinek powiedział, że w osobie ks. Prałata Antoniego Poręby nagle utraciliśmy oddanego społecznika, członka, a zarazem skarbnika Stowarzyszenia. Strata to ogromna, ale nie możemy zatrzymywać się, musimy dalej działać i kontynuować misję ks. Poręby. Do dzisiaj jeszcze brzmi nam w uszach Jego słynne powiedzenie, że należy drugim pomagać i dostrzegać potrzebę pomocy. Mając to na uwadze musimy dokonać wyborów uzupełniających do Zarządu Stowarzyszenia.   Przewodniczący WZC pan Franciszek Koszyk zgłosił kandydaturę pana Krzysztofa Guzika. Innej kandydatury nie zgłoszono. Po wyrażeniu zgody przez pana Guzika przystąpiono do tajnego głosowania. W tajnym głosowaniu pan Krzysztof Guzik został wybranym na członka Zarządu Stowarzyszenia. Otrzymał 21 głosów.
    Prezes Marcinek zgłosił wniosek o przyjęcie do Komisji opiniującej Fundusz Pożyczek Wzajemnych pana wójta Jerzego Błoniarza w miejsce zmarłego księdza Prałata. Prezes powiedział, że fundusz oparty jest przede wszystkim na wzajemnym zaufaniu, uczciwości i solidności dlatego funkcjonuje tak dobrze. Musimy dalej tak działać, a miejsce po księdzu nie może zostać puste. Przewodniczący WZC poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie protokołu. Kolejnym punktem WZC było głosowanie nad uchwałami VIII WZC. - Uchwała Nr 1/2003 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Uchwała Nr 2/2003 w sprawie utworzenia Funduszu Reprezentacyjnego dla Stowarzyszenia, Uchwała Nr 3/2003 w sprawie wyboru uzupełniającego członka Zarządu Stowarzyszenia. Wszystkie uchwały zostały przyjęte większością głosów.
    Prezes Jan Marcinek przedstawił możliwość napisania kolejnego projektu do Fundacji HPI dotyczącego tym razem hodowli pszczół. Powiedział, że każdy członek Stowarzyszenia może podzielić się swoim pomysłem w tej kwestii. Zarząd jest otwarty i czeka na propozycje. Następnie zaprosił wszystkich zebranych na "II Promocję Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Żegocińskiej", która odbędzie się w Rozdzielu w dniu 29.06. br.  Jest to zadanie statutowe naszego Stowarzyszenia - powiedział prezes. Rodzimą kulturę należy promować i poświęcać jej wiele uwagi. Wspomniał o promocji wydawniczych Stowarzyszenia tj. "Żegocińskiej książce kucharskiej" i "W kręgu Żegocińskich twórców kultury". Na końcu w imieniu Zarządu podziękował za udzielenie absolutorium. Przewodniczący WZC pan Franciszek Koszyk podziękował za uczestnictwo w obradach.  Na tym zebranie zakończono.

wstecz