IX WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW - 29.06.2004

     IX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia otworzył Prezes Zarządu Jan Marcinek. Powitał wszystkich zebranych, następnie poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Zebrania. Pan Krzysztof Guzik zgłosił kandydaturę pana Franciszka Koszyka, która została jednogłośnie przyjęta.
     Przewodniczący Walnego Zebrania Członków, po sprawdzeniu listy obecności stwierdził, że na stan 256 zapisanych członków, obecnych było 25 osób, wobec czego zgodnie z regulaminem zarządził 15 minutową przerwę i ogłosił drugi termin na godz. 17.15
    Zebranie odbywane w drugim terminie rozpoczęto od wyboru sekretarza WZC. Pani Anna Wrona zgłosiła kandydaturę pani Zofii Marcinek, która została jednogłośnie przyjęta.
   Przewodniczący WZC wspomniał zmarłego w styczniu 2003 r. Ks. Parałata Antoniego Porębę - założyciela i aktywnego członka Stowarzyszenia i poprosił o uczczenie Jego pamięci minutą ciszy.
    Następnie Przewodniczący WZC zaproponował Porządek Obrad i Regulamin Obrad, które zostały przyjęte jednogłośnie. Przewodniczący poinformował zebranych o możliwości odczytania protokołu z poprzedniego WZC. Zebrani nie żądali odczytania protokołu z poprzedniego WZC.
    Kolejnym punktem WZC był wybór Komisji Mandatowe - Skrutacyjnej. Do Komisji Mandatowe - Skrutacyjnej wybrano jednogłośnie: Józefa Kępę, Czesława Pączka, Marię Krzysztofiak. Po ukonstytuowaniu się Komisji Przewodniczącym został: Czesław Pączek, sekretarzem - Maria Krzysztofiak, członkiem - Józef Kępa. Komisja stwierdziła, że WZC, w którym uczestniczy dwudziestu pięciu członków na dwustu pięćdziesięciu sześciu, odbywa się w drugim terminie jest prawomocne i może podejmować Uchwały.
    W dalszej części WZC wybierano Komisję Uchwał i Wniosków. Do Komisji Uchwał i Wniosków jednogłośnie wybrano następujące osoby: Pan Tadeusz Olszewski, Pani Anna Wrona, Pan Jerzy Matlęga. Po ukonstytuowaniu się Komisji Przewodniczącym został: Tadeusz Olszewski, sekretarzem: Anna Wrona, członkiem: Jerzy Matlęga.
    Następnie Przewodniczący poprosił prezesa Stowarzyszenia o złożenie sprawozdania z działalności Zarządu SRGiWP za okres sprawozdawczy - 2003 rok. Po złożeniu sprawozdania prezes nadmienił o decyzji Zarządu SRGiWP w sprawie likwidacji Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości. Powiedział, że jest to bardzo trudna decyzja dla Zarządu niemniej jednak konieczna ze względu na bardzo wyeksploatowany i przestarzały sprzęt komputerowy który stanowi wyposażenie OWP. Zwrócił uwagę na to, że dzisiaj w każdym prawie domu jest już komputer dlatego zapotrzebowanie na tego typu usługi jest znikome.
    Pan Franciszek Koszyk - Przew. WZC otworzył dyskusję dotyczącą sprawozdania i likwidacji OWP. Pierwszy zabrał głos Wójt Gminy pan Jerzy Błoniarz, powiedział, że rola Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości jest olbrzymia w środowisku wiejskim. Jako członek Komisji Funduszu Pożyczek Wzajemnych obserwuje, że pomoc jaką członkowie Funduszu otrzymują jest znacząca w budżecie domowym. Jest to szlachetny kierunek działalności Stowarzyszenia. Cieszy fakt, że pożyczone pieniądze wracają do Funduszu, a członkowie są solidni i sumienni. Wspieranie sportu na terenie gminy też jest ważną rzeczą co zaś tyczy likwidacji OWP to zwrócił uwagę, że ośrodek komputerowy spełnił swoje zadania i, że przez szereg lat służył wielu ludziom. Wiele osób mogło na miejscu skorzystać z intemetu i z kursów komputerowych. Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu i członek Stowarzyszenia pan Leopold Grabowski, który powiedział, że ubolewa nad tym, że tak wiele osób korzysta z działalności Stowarzyszenia, natomiast tak mało jest dzisiaj obecnych na WZC. Namawiał, aby członkowie i władze Stowarzyszenia wzięli udział w jutrzejszym to jest 30.06.2004r. w Zebraniu Fundatorów Fundacji - Partnerstwo dla Ziemi Bocheńskiej. Nadmienił, że warto byłoby, aby wszystkie stowarzyszenia powiatu stworzyły wspólną koalicję, ponieważ rola stowarzyszeń po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej jest ogromna. Powiedział również, że należy się głęboko zastanowić nad likwidacją OWP, ponieważ nie wszystkie gminy mogą szczycić się istnieniem takiego ośrodka. Być może należałoby poszukać środków na modernizację sprzętu komputerowego. Kończąc podziękował Zarządowi Stowarzyszenia za aktywną społeczną postawę i życzył dalszych sukcesów.
    Po tym wystąpieniu głos zabrał Prezes SRGiWP Pan Jan Marcinek, który powiedział, że w istocie żal jest likwidować OWP, ale były podejmowane już różne działania np. aby ktoś bezrobotny wydzierżawił ośrodek lecz po przeliczeniu kosztów utrzymania obiektu nie było chętnego. Stowarzyszenia nie ma już środków , aby dalej dopłacać do OWP, gdyż koszty są bardzo wysokie, a dochody z ośrodka są bardzo znikome. Dodatkowym utrudnieniem jest lokalizacja obiektu - na uboczu, co powoduje, że mało klientów odwiedza ośrodek. Co zaś tyczy Funduszu Pożyczek Wzajemnych to spełnia on swoje założenia. Członkowie są solidni i rozumieją istotę wzajemnej pomocy i solidarności. Pojawia się natomiast problem podatku VAT / nowe przepisy podatkowe/. Nie jesteśmy jeszcze pewni jak mamy poruszać się w tym temacie, dlatego będziemy szukać rozwiązania w organach skarbowych. Wspomniał również o projekcie dotyczącym biologicznej odnowy pszczół, który Stowarzyszenie złożyło do Fundacji HPI, byłby to program długoletni na rozwój nowoczesnych pasiek pszczelarskich dla rolników z naszej gminy i gmin ościennych. W tej chwili czekamy na ocenę projektu przez Fundację.
     W dalszej części Zebrania głos zabrał pan Czesław Pączek - członek SR i WP oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy. Podkreślił, że współpraca rozwija się bardzo dobrze. SRGiWP wzięło udział we wszystkich imprezach kulturalnych na terenie gminy. Na uwagę zasługują dwa benetisy twórców ludowych tj. poetki i malarki pani Anny Łękawa - 50 lecie twórczości artystycznej oraz poety Józefa Wróbla - 60 lecie twórczości poetyckiej. W tej chwili wspólnie pracujemy nad wydaniem Monografii Rozdziela z i 935 roku. autorstwa Czesława Blajdy i Adama Stachonia. - Jest to wspaniały  materiał źródłowy tworzony pod kierunkiem prof. Piotra Galasa - wyróżniony na konkursie w Irlandii. Kolejno głos zabrała pani Elżbieta Kępa, która podziękowała za działalność Stowarzyszenia oraz pani Barbara Urban - członek Stowarzyszenia oraz Prezes Klubu Ekologicznego - Kolo w Bochni. Pani Urban powiedziała, że to cenne w Żegocinie to chęć wspólnego działania. Dlatego udaje się wspólnymi sitami wiele rzeczy zrobić dla dobra całego środowiska. Wspomniała też o tym, aby nie zrażać się jeżeli jakiś pomysł czy sporządzony projekt nie wyjdzie. Należy działać dalej, a na pewno któryś projekt grantowy uda się wygrać. Ostatni głos zabrał pan Lesław Oleksy - prezes Klubu Sportowego działającego do tej pory w ramach Stowarzyszenia. Podziękował za współpracę ze Stowarzyszeniem i powiedział, że Klub Sportowy Beskid z dniem 30.04.2004r. został zarejestrowany Decyzją SO - 02/2004/K jako Klub samodzielnie działający i samodzielnie rozliczający się z otrzymanych dotacji.
    Następnie z racji nieobecności na zebraniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pana Arkadiusza Gasa, sprawozdanie złożył członek Komisji pan Jacek Krajewski. Po odczytaniu sprawozdania wniósł, aby WZC zatwierdziło sprawozdanie i zgłosił wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi SRGiWP za okres sprawozdawczy.
   Po wysłuchaniu sprawozdania Przewodniczący pan Franciszek Koszyk otworzył dyskusję dotyczącą sprawozdania. Ponieważ nie było dyskutantów przeszedł do kolejnego punktu zebrania. Przewodniczący WZC poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie protokłu. Następnie głos zabrał prezes Stowarzyszenia Jan Marcinek. Odczytał nowy -ujednolicony Regulamin Funduszu Pożyczek Wzajemnych zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia - powiedział, że jest to ten sam identyczny regulamin z tymi samymi zasadami lecz o ujednoliconym tekście bez aneksów. Jeżeli zostanie przyjęty przez WZC będzie wygodniejszy technicznie w posługiwaniu się nim. Następnie przedstawił Politykę Rachunkowości dla Stowarzyszenia czyli zasady prowadzenia finansów przez Stowarzyszenie.
    Po zapoznaniu się z projektem uchwał przez członków WZC przystąpiono do głosowania nad uchwałami IX WZC:Uchwała Nr 1/2004 w sprawie przyjęcia sprawozdania i zatwierdzenia bilansu za 2003 r. Uchwała Nrl/2/2004 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia, Uchwała Nr 3/2004 w sprawie ustanowienia jednolitego tekstu Regulaminu Funduszu Pożyczek Wzajemnych, Uchwała Nr 4/2004 w sprawie przyjęcia Polityki Rachunkowości dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie, Uchwała Nr 5/2004 w sprawie likwidacji Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.
    Po przegłosowania uchwał IX WZC głos zabrał ponownie Prezes Jan Marcinek. Podziękował pozostałym członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej za duży wkład w działalność Stowarzyszenia, za poświęcenie prywatnego czasu dla społecznej pracy , która służy dla wspólnego dobra. Podziękował również pracownikom ODR pani Barbarze Urban i Annie Wrona za aktywne włączanie się zwłaszcza w programy dla rolników i dla kobiet. Klubowi Sportowemu "Beskid" na ręce Prezesa Oleksego złożył życzenia dobrego rozwoju i dobrego sezonu piłkarskiego już jako samodzielny klub. Podziękował wszystkim członkom Stowarzyszenia za obdarzone zaufanie dla Zarządu. Na koniec złożył podziękowanie Przewodniczącego WZC Panu Franciszkowi Koszykowi za fachowe i sprawne przeprowadzenie obrad. Głos zabrał Przewodniczący WZC , podziękował zebranym i zamknął obrady.

Uzupełnienie:

    29 czerwca 2004 roku w sali narad urzędu gminy obradowali na dziewiątym już walnym zebraniu członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie. Organizacja, licząca aktualnie 260 członków, kierowana jest przez zarząd, na czele którego stoi Jan Marcinek, ma spore osiągnięcia i jest znana nie tylko w kraju, ale także za granicą. Związane to jest ze współpracą z amerykańską fundacją HPI oraz funkcjonowaniem Funduszu Pożyczek Wzajemnych.
      IX Walne Zebranie prowadził Franciszek Koszyk. Zebrani członkowie Stowarzyszenia przyjęli "Regulamin obrad", wybrali Komisję Mandatową oraz Komisję Uchwał i Wniosków. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego w styczniu 2003 roku członka organizacji Ks. Antoniego Poręby. Sprawozdanie z działalności Zarządu SRGiWP w roku 2003 złożył prezes zarządu Jan Marcinek. Oto obszerne fragmenty tego sprawozdania:
      W okresie sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości zbierał się sześć razy na protokołowanych posiedzeniach. Zarząd realizował zadania statutowe Stowarzyszenia, między innymi: rozwój Funduszu Pożyczek Wzajemnych, realizacja projektu HPI ("Odbudowa pogłowia rasy polskiej czerwonej w gospodarstwach rodzinnych"), działalność ośrodka komputerowego, działalność Klubu Sportowego "Beskid", działalność wydawnicza - promująca dziedzictwo kulturowe gminy Żegocina. W roku 2003 r. przyznano i udzielono 84 pożyczki z Funduszu Pożyczek Wzajemnych na kwotę 527.500,00 złotych. Na każdym posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia są przyjmowani nowi członkowie, którzy po spełnieniu obowiązujących warunków zostają członkami funduszu.
     W roku sprawozdawczym dokonaną została spłata pożyczki do HPI, którą otrzymaliśmy od Fundacji w kwocie 35 tysięcy dolarów /umowa z dnia 9 kwietnia 1999 r. i aneks do umowy z dnia 1 lipca 2002 r. dotyczący przesunięcia terminu spłaty/. Pożyczka spłacona została w złotówkach w kwocie: 134 053,50. Środki na spłatę pożyczki gromadzone były na lokatach bankowych i przelewane w kolejnych transzach do Fundacji HPI. Ostatnią zapłacono 29 grudnia 2003 roku.
     Kolejnym zadaniem Statutowym Stowarzyszenia jest realizacja długoletniego projektu HPI - "Odbudowa pogłowia rasy polskiej czerwonej w gospodarstwach rodzinnych". Finansowanie tego programu zakończyło się w czerwcu 2001 r. W roku 2003 rozprowadzane były wśród potrzebujących rolników jałówki z własnego odchowu w ilości 16 sztuk. Działalność Ośrodka Komputerowego w roku sprawozdawczym przedstawia się następująco: wykonywano usługi kserograficzne, wydruki, przepisywanie tekstów, robiono wizytówki i dyplomy, bindowanie; funkcjonowała kawiarenka internetowa. Sprzęt komputerowy, czyli komputery, drukarki, skaner i kserokopiarka są już bardzo wyeksploatowane wymagają bardzo częstej konserwacji i naprawy, co powoduje koszty, na które Ośrodek nie jest w stanie zapracować.
      W sezonie piłkarskim 2003/2004 Klub Sportowy "Beskid" rozegrał w rundzie wiosennej 2003 roku 15 meczów mistrzowskich w A-klasie, a w rundzie jesiennej 6 meczów w B-klasie. W roku 2003 powstała sekcja młodzieżowa Klubu - trampkarze starsi. Sekcję tę prowadzi pan Wojciech Wrona. Rozegrano 7 meczów ligowych.
      W roku 2003 trwała dalsza realizacja projektu "Promocja dziedzictwa kulturowego Ziemi Żegocińskiej". W wyniku tego projektu powstały dwie publikacje "W kręgu żegocińskich twórców kultury", autorstwa Tadeusza Olszewskiego, wydana w nakładzie 300 szt. i kolejne, rozszerzone wydanie "Żegocińskiej książki kucharskiej" w nakładzie 500 szt. Powyższe publikacje odebrano z drukarni w styczniu 2003 r. Projekt był współ finansowany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska.
      Realizacja tego projektu to jeden z celów Statutowych - czyli podtrzymywanie i propagowanie miejscowych tradycji kulturowych. Zarząd Stowarzyszenia na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2003 r. podjął decyzję o przekazaniu 150 książek na promocję gminy. Promocja odbywa się nadal. Najczęściej rozdajemy książki podczas uroczystości, czy odwiedzających Stowarzyszenie i Gminę przedstawicieli organizacji, z którymi współpracujemy. Sprzedaż obu książek ustalono po cenie 30 zł za sztukę.
      W czerwcu roku sprawozdawczego odbyła się druga impreza kulturalna pod hasłem w/w projektu "Promocja dziedzictwa kulturowego ziemi Żegocińskiej". Tym razem odbyła się w Rozdzielu na placu świetlicy wiejskiej. W zorganizowanie tej dość dużej imprezy włączyła się oprócz Stowarzyszenia: Biblioteka Publiczna w Żegocinie, Centrum Kultury, Urząd Gminy, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Szkoła Podstawowa w Rozdzielu oraz mieszkańcy Rozdziela. Przygotowano promocję wydanych książek, promocję regionalnych potraw oraz konkursy i zabawy sportowe.
W realizacji powyższych celów statutowych Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz tych członków Stowarzyszenia, którzy aktywnie uczestniczą w tych zadaniach. W roku sprawozdawczym na etatach pracowało dwóch pracowników t.j. w biurze i ośrodku komputerowym, stażysta na stanowisku: referent ds. administracyjno- biurowych oraz księgowa na umowę - zlecenie; prowadząca dokumentację księgowo - finansową. Korzystano także z porad doradcy prawnego.
      Stowarzyszenie Rozwoju Gminy od początku swej działalności ukierunkowane jest na kształtowanie i niesienie wzajemnej, solidarnej pomocy. Nasza organizacja tak właśnie postrzegana jest przez lokalną społeczność. Dlatego też z prośbą o wsparcie zwracają się do Stowarzyszenia nie tylko prywatne osoby, ale także instytucje. W 2003 r. Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwały o przekazaniu pomocy finansowej m. in. na leczenie operacyjne ciężko chorego dziecka jednego z członków stowarzyszenia, leczenie chorego na dystrofię Piotra Wolaka. W maju 2003r. zakupiono i przekazano nagrody książkowe w konkursie ekologicznym zorganizowanym podczas I Gminnego Ekologicznego Rajdu Przedszkolaka. W czerwcu 2003r. Stowarzyszenie ufundowało nagrody książkowe dla laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z języka polskiego i chemii dla młodzieży z Gimnazjum w Łąkcie Górnej. W dniu 14 października 2003 r. Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o dofinansowanie uroczystości nadania imienia Świętej Jadwigi Królowej Zespołowi Szkół.
      Wszystkie Uchwały podjęte na VIII WZC zostały przez Zarząd zrealizowane. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości prowadzi współpracę z Urzędem Gminy, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Kołem Ekologicznym oraz Centrum Kultury Sportu i Turystyki, Biblioteką Publiczną w Żegocinie, Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy, a także z placówkami oświatowymi oraz przedsiębiorcami naszej gminy. Jest to jeden z celów statutowych, który mówi o współpracy i wymianie doświadczeń z innymi podmiotami społecznymi, gospodarczymi i administracyjnymi o zbieżnych celach i zadaniach. Za współpracę i integrację Zarząd Stowarzyszenia składa wszystkim gorące podziękowania.
      W dyskusji nad sprawozdaniem głos zabierali m. in:
.    Wójt Gminy Jerzy Błoniarz, który stwierdził, że rola tego Stowarzyszenia jest bardzo duża i pracując w komisji pożyczkowej Funduszu Pożyczek Wzajemnych, widzi, jak bardzo jest to potrzebna organizacja. Cieszy fakt, że nie ma kłopotów ze spłatą zaciągniętych pożyczek, które wracają, co umożliwia kolejne pożyczki. Stowarzyszenie pozyskuje sporo środków z zewnątrz. Pomaga samorządowi w promocji gminy, rozwoju sportu, w kontaktach z przedsiębiorcami. "Wspiera po to, aby było łatwiej". Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości - to już rozdział, który trzeba zamknąć, bo sprzęt się zestarzał, a nie stać Stowarzyszenia na zakup nowych komputerów i innych urządzeń. Spełnił on swoją rolę, organizując wiele kursów, szkoleń i świadcząc różnorodne usługi.
.    Leopold Grabowski, który wyraził żal, że w zebraniu bierze udział tak mało osób, a przecież z pomocy Stowarzyszenia skorzystało dużo więcej. Zachęcił do przyłączenia się Stowarzyszenia do "Partnerstwa dla Powiatu Bocheńskiego". Zaproponował, aby ośrodek komputerowy komuś wydzierżawić. Przecież to przynajmniej jedno stanowisko pracy - argumentował.
.    Czesław Pączek, który podziękował za współpracę ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej. Poprosił o dalszą pomoc, zwłaszcza przy wydaniu reprintu "Monografii Rozdziela", bardzo wartościowej pracy napisanej przez Czesława Blajdę w 1935 roku.
.    Barbara Urban, która poparła prośbę Leopolda Grabowskiego w sprawie przyłączenia się do "Partnerstwa dla Powiatu Bocheńskiego". "W większej grupie łatwiej będzie pozyskać środki" - argumentowała. Podziękowała działaczom Stowarzyszenia za pracę społeczną oraz pogratulowała sukcesów.
.    Lesław Oleksy, który w imieniu władz Klubu Sportowego "Beskid" Żegocina podziękował Stowarzyszeniu za pomoc i współpracę.

     Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej złożył Jacek Krajewski. Komisja uznała działalność merytoryczną i finansową Stowarzyszenia za prawidłową, wobec czego wnioskowała o udzielenie zarządowi absolutorium. W głosowaniu jawnym zebrani jednogłośnie przyjęli przedstawione sprawozdania oraz udzielili zarządowi absolutorium.  (tols)

Jacek Krajewski odczytał protokół komisji rewizyjnej. Prezes Jan Marcinek podczas składania sprawozdania z działalności.

wstecz