NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW - 24.03.1997

     Protokół nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości
w Żegocinie, odbytego w dniu 24 marca 1997 roku w sali obrad Urzędu Gminy w Żegocinie.
    Zebranie otworzył Jan Marcinek - prezes Zarządu SRGiWP w Żegocinie, który przywitał wszystkich przybyłych na zebranie członków Stowarzyszenia. Zaproponował następujący porządek obrad:
1.Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego walnego zebrania.
3. Wybór komisji uchwał i wniosków.
4. Sprawozdanie Zarządu z dotychczasowej działalności Stowarzyszenia.
5. Powołanie zespołów tematycznych.
6. Dyskusja.
7. Podjęcie uchwał o utworzeniu Funduszu Pożyczek Wzajemnych i Funduszu Gwarancyjnego-
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.
      Zaproponowany porządek obrad został jednogłośnie przyjęty.
    Na przewodniczącego walnego zebrania Czesław Fąfara zgłosił Jerzego Błoniarza. W głosowaniu jawnym wybrano jednogłośnie Jerzego Błoniarza na przewodniczącego obrad. Na sekretarza zebrania wybrano, na wniosek zgłoszony przez Bronisława Kuskę, Tadeusza Olszewskiego. Jerzy Błoniarz podziękował za wybór. Wyraził zadowolenie, że widzi na sali nowe twarze, co oznacza, że zwiększa się liczba członków Stowarzyszenia. Przekazał też pierwsze uwagi o pobycie przedstawicieli Stowarzyszenia na konferencji gmin pilotażowych programu "Gmina" w Kiekrzu. Usłyszano tam dużo ciepłych słów o działalności gminy i Stowarzyszenia.
    Prezes Zarządu SRGiWP w Żegocinie Jan Marcinek odczytał protokół z poprzedniego walnego zebrania. Nie wniesiono do niego żadnych uwag. Protokół został więc jednogłośnie przyjęty. Następnie przewodniczący zebrania zapoznał zebranych z podstawowymi postanowieniami regulaminu obrad, po czym dokonano, w głosowaniu jawnym, wyboru komisji uchwał i wniosków w składzie: Maria Pławecka - Stańdo - przewodniczący, Bronisław Kuska - członek, Leopold Grabowski - członek.
    Prezes Zarządu SRGiWP w Żegocinie Jan Marcinek złożył sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres od listopada 1996 r. do 24 marca 1997 r. Poinformował, że w tym okresie Zarząd odbył 5 posiedzeń. Prócz tego odbyły się posiedzenia zespołów tematycznych, na których przygotowały własne regulaminy działalności w ramach Stowarzyszenia. W chwili obecnej Zarząd zajmuje się pracami związanymi z utworzeniem w Żegocinie Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości, którego zadaniem będzie aktywne zwalczanie bezrobocia i czynna pomoc działającym już przedsiębiorcom. Ośrodek ten powstanie w ramach programu THOR 10, który dzięki zabiegom wójta Jerzego Błoniarza i Zarządu Stowarzyszenia będzie realizowany w Żegocinie. Stowarzyszenie posiada już jeden komputer wraz z oprogramowaniem i drukarką oraz modemem. W  planach jest uzyskanie dostępu do Internetu. Zarząd nawiązał kontakty z gorlickim Funduszem Wzajemnym i dzięki temu powołany został nasz Fundusz Kredytów Wzajemnych, w którym planujemy utworzyć 3 linie kredytowe. Stowarzyszenie realizuje także kolejny już etap programu HIPI, w ramach którego następnych kilku rolników uzyska jałówki rasy polskiej czerwonej. Są także środki na zakup dodatków paszowych. Przed kilku dniami delegacja Stowarzyszenia była na konferencji gmin pilotażowych w Kiekrzu, podczas której udało się bardzo korzystnie sprzedać sporą ilość "Żegocińskiej książki kucharskiej". W najbliższej przyszłości Zarząd zorganizuje szkolenie BHP dla pracodawców i pracowników zainteresowanych tym kursem. Podjęto także rozmowy z Tarnowskim Centrum Informacji Gospodarczej przy Urzędzie Wojewódzkim na temat podłączenia się do sieci komputerowej Internet. Przygotowano także projekt utworzenia Funduszu Gwarancyjnego, czym zajmie się także dzisiejsze zebranie.
    W dalszej części obrad zebrani wysłuchali informacji przedstawionych przez liderów poszczególnych grup tematycznych oraz propozycji przygotowanych przez zespoły regulaminów ich pracy. Jerzy Matlęga - lider Klubu Sportowo-Turystycznego poinformował, ze grupa odbyła kilka spotkań, podczas których przygotowano projekt regulaminu klubu, ustalono cele jego działania i plany na najbliższą przyszłość. Następnie zapoznał zabranych z projektem regulaminu Klubu. Na zakończenie zaapelował do członków Stowarzyszenia o wstępowania do tego Klubu. Anna Wrona zaprezentowała regulamin Koła Hodowców Bydła i Trzody Chlewnej. Poinformowała także, że 15 rolników otrzymała już jałówki w ramach programu HPI, a kilku następnych otrzyma wkrótce. Wkrótce rozpocznie się także realizacja programu dla hodowców trzody chlewnej. Arkadiusz Gas - lider Klubu Przedsiębiorców - poinformował, że członkowie Klubu spotykali się już kilkakrotnie. Wybrali Radę Klubu w składzie: Andrzej Długopolski, Stanisław Kępa i Arkadiusz Gas. Na koordynatora klubu wybrano Czesława Fąfarę. Zapoznał także zebranych z propozycją regulaminu pracy Klubu. Leopold Grabowski - dotychczasowy szef Koła Gospodarstw Gościnnych poinformował o podejmowanych przez Koło pracach oraz o najbliższych planach. Zapoznał także zebranych z propozycją regulaminu pracy Koła.
    Przewodniczący zebrania Jerzy Bloniarz podziękował za wystąpienia i poprosił o dyskusję. Maria Pławecka - Stańdo zgłosiła propozycje poprawki do regulaminu Klubu Sportowo-Turystycznego i Koła Gospodarstw Gościnnych, polegającą na wykreśleniu punktu 3 dotyczącego spraw finansowych, proponując, by zespoły tworzyły środki własne ze składek własnych i środków Stowarzyszenia. Jan Marcinek poprosił Wójta Gminy w Żegocinie Jerzego Błoniarza o przekazanie w użyczenie pomieszczeń po byłym RPGK, co jest warunkiem utworzenia Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości.
    W kolejnej części obrad przewodniczący zebrania poprosił o przedstawienie propozycji regulaminu Funduszu Pożyczek Wzajemnych i Funduszu Gwarancyjnego. Propozycje regulaminów przedstawił Jan Marcinek. Po ich odczytaniu stwierdził, że zostały już one zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia.
   Po krótkiej dyskusji nad przedstawionymi propozycjami przewodnicząca komisji uchwał i wniosków Maria Pławecka - Stańdo odczytała propozycje przyjęcia uchwał:
   - Uchwały nr 8 o utworzeniu przy SRGiWP w Żegocinie zespołów tematycznych - Klubu Przedsiębiorców, Koła Hodowców Bydła i Trzody Chlewnej, Klubu Sportowo-Turystycznego i Koła Gospodarstw Gościnnych,
   - Uchwały nr 9 o utworzeniu przy SRGiWP w Żegocinie Funduszu Pożyczek Wzajemnych,
    - Uchwały nr 10 o utworzeniu przy SRGiWP Funduszu Gwarancyjnego.
    Zebrani jednogłośnie przyjęli te uchwały w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję Uchwał i Wniosków.
    W końcowej części zebrania wysłuchano informacji przedstawionych przez Mariana Profusa - kierownika działu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego Rejonowego Urzędu pracy w Bochni. Poinformował o stanie bezrobocia w gminie, o podejmowanych działaniach w zakresie zwalczania bezrobocia, o współpracy z gminą oraz o nowych propozycjach Urzędu Pracy w aktywnym zwalczaniu bezrobocia.
     Wójt Gminy Jerzy Błoniarz poinformował o planach wydania folderu promocyjnego gminy i zachęcił przedsiębiorców do wykupienia w nim miejsca na reklamę własnych przedsiębiorstw. Czesław Fąfara przedstawił własne refleksje po pobycie na konferencji w Kiekrzu. Żegocina miała tam swoje 5 minut. Poinformował także - jako skarbnik Zarządu Stowarzyszenia o wpływach i dotychczasowych wydatkach Stowarzyszenia. Zaapelował o wpłacanie składek członkowskich.
    Krótkiego podsumowania obrad dokonał przewodniczący zebrania Jerzy Błoniarz. Stwierdził, że były to owocne obrady. Podziękował członkom Stowarzyszenia za dotychczasową pracę i aktywny udział w zebraniu oraz dokonał zamknięcia obrad.

wstecz