Powrót do strony głównej.

STATUT STOWARZYSZENIA ROZWOJU GMINY I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŻEGOCINIE

ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest Żegocina, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§3
Stowarzyszenie jest osobą prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zmianami.), niniejszego Statutu oraz innych obowiązujących aktów prawnych.
§4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.
§5
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§6
Stowarzyszenia ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.


ROZDZIAŁ II.
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§7
Celem Stowarzyszenia jest osiągnięcie wszechstronnego społeczno-gospodarczego rozwoju gminy, a zwłaszcza wspieranie rozwoju produkcji roślinnej, zwierzęcej, agroturystyki i drobnej przedsiębiorczości, promowanie gminy, pozyskiwanie inwestorów, rozwój infrastruktury.
§8
STOWARZYSZENIE BĘDZIE DĄŻYŁO DO ZREALIZOWANIA SWEGO CELU POPRZEZ:
1.     Sprowadzenie i rozpowszechnianie nowych wyselekcjonowanych odmian roślin,
2.     Sprowadzenie i rozpowszechnianie zarodowego bydła rasy polskiej czerwonej przy pomocy Heifer Project
3.     Pomoc członkom Stowarzyszenia w zrzeszaniu się dla realizacji ich celów gospodarczych
4.     Upowszechnianie informacji o regulacjach prawnych oraz prowadzenie działalności szkoleniowej zgodnie z potrzebami członków,
5.     Prowadzenie analiz kosztów i opłacalności produkcji rolnej oraz poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej, pomocy w tworzeniu biznes planów,
6.     Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji gospodarczych na potrzeby producentów rolnych oraz innych podmiotów gospodarczych,
7.     Podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury, zainteresowania i pozyskiwania inwestorów,
8.     Upowszechnianie informacji na temat dostępu do kapitału, wskazywanie źródeł i sposobów finansowania przedsięwzięć,
9.     Kształtowanie świadomości ekologicznej producentów,
10.     Współpracę z administracją samorządową i rządową,
11.     Rozwijanie i propagowanie wszelkich form samo organizacji społecznej mieszkańców gminy,
12.     Podejmowanie, wspieranie i współuczestniczenie w inicjatywach gospodarczych mających na celu wzmacnianie potencjału gospodarczego poszczególnych mieszkańców wsi oraz gminy,
13.     Promowanie gminy Żegocina oraz osiągnięć społecznych i gospodarczych jej mieszkańców,
14.     Utworzenie centrum informacji gospodarczej i nawiązanie roboczych kontaktów z innymi ośrodkami informacyjnymi w celu wdrażania innowacji i umiejętności korzystania przez mieszkańców gminy z aktualizowanych baz danych,
15.     Aktywne przeciwdziałanie bezrobociu poprzez podejmowanie inicjatyw w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, szkoleń, zawodowych kursów, tworzenia banków danych o miejscowym rynku pracy,
16.     Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi podmiotami społecznymi, gospodarczymi i administracyjnymi o zbieżnych celach i zadaniach,
17.     Inicjowanie i realizacja działań w celu pozyskania środków na finansowanie przedsięwzięć Stowarzyszenia i współdziałających z nim podmiotów,
18.     Podtrzymanie i propagowanie miejscowych tradycji kulturowych,
19.     Propagowanie wśród mieszkańców a zwłaszcza młodzieży idei etycznych oraz postaw zmierzających do samorealizacji w działaniu i odpowiedzialności za siebie, rodzinę i swoje środowisko,
20.     Tworzenie funduszy poręczycielskich i pożyczkowych.
§9
W realizacji powyższych celów Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy swoich członków.
§10
W celu zapewnienia środków na realizację swoich celów statutowych Stowarzyszenie może w ramach przewidywanych prawem prowadzić działalność gospodarczą.
§11
W celu realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może powoływać zespoły tematyczne, a w szczególności: produkcji rolnej, turystyki i rekreacji, promocji gminy, kultury i sportu.

ROZDZIAŁ III.
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§12
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA DZIELĄ SIĘ NA:
a)     zwyczajnych
b)     wspierających
c)     honorowych.
§13
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który ukończył 15 lat i wyraził wolę udziału, w pracach Stowarzyszenia, złożył pisemną deklarację oraz został przyjęty przez Zarząd.
§14
CZŁONEK ZWYCZAJNY MA PRAWO:
1.     Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2.     Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
3.     Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
4.     Korzystać ze wszystkich urządzeń i pomocy Stowarzyszenia.
§15
DO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZWYCZAJNEGO NALEŻY:
1.     Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
2.     Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
3.     Regularne opłacanie składek członkowskich.
§16
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową, merytoryczną lub organizacyjną oraz zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający posiada prawa określone w 14 pkt. 3 i 4 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu z głosem doradczym. Członek wspierający - osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
§17
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.
§18
CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU USTAJE NA SKUTEK:
1.     Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie do Zarządu,
2.     Skreślenia przez Zarząd z powodu niewypełnienia zadań należących do członka Stowarzyszenia lub zaleganie z opłacaniem składek członkowskich przez okres co najmniej 2 lat, po uprzednim upomnieniu.
Od uchwały w przedmiocie skreślenia z listy członków przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia, do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV.

WŁADZE STOWARZYSZENIA
§19
1.     Władzami Stowarzyszenia są:
a)     Walne zebranie
b)     Zarząd
c)     Komisja Rewizyjna
2.     Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania w tym przedmiocie
3.     W przypadku ustąpienia członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu, jednakże liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
§20
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które może być zwyczajne ( sprawozdawczo-wyborcze, sprawozdawcze) lub nadzwyczajne.
§21
DO KOMPETENCJI WALNEGO ZEBRANIA NALEŻY:
a)     uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
b)     rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c)     rozpatrywanie wniosków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d)     wybór prezesa i członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e)     podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
f)     podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia,
g)     ustalenie wysokości składki członkowskiej,
h)     nadawanie godności członka honorowego,
i)     podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji oraz występowania z nich,
j)     podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążenia,
k)     oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jakie Stowarzyszenie może zaciągnąć,
l)     rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
ł) powoływanie zespołów tematycznych,
m)    rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§23
NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE ZWOŁUJE ZARZĄD:
a)     z własnej inicjatywy,
b)     na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c)     na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§24
Jeśli statut nie stanowi inaczej uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
§25
Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami.
§26
Zarząd jest pięcioosobowy - składa się z prezesa oraz 4 członków i konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu wybierając spośród siebie wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

§27
DO KOMPETENCJI ZARZĄDU NALEŻY:
1.     Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2.     Zwoływanie Walnych Zebrań,
3.     Prowadzenie gospodarki Stowarzyszenia w ramach uchwalonych planów,
4.     Sporządzanie sprawozdań z działalności i przekładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu,
5.     Realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
6.     Uchwalanie planów działania Stowarzyszenia,
7.     Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zebranie,
8.     Współdziałanie z administracją rządową i samorządową,
9.     Przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających oraz rozpatrywanie innych spraw dotyczących członkostwa,
10.     Zawiadamianie sądu rejestrowego oraz organu nadzorującego o zmianach statutu oraz danych podlegających wpisowi do rejestru,
11.     Udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do wglądu w lokalu Stowarzyszenia dokumentów związanych z jego działalnością.

§28
Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
§29
Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 1/2 członków Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
§30
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób i konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu, wybierając spośród siebie przewodniczącego Komisji.
§31
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów, przy obecności wszystkich członków Komisji.
§32
Członkowie Komisji nie mogą wchodzić w skład innych organów wykonawczych Stowarzyszenia.
§33
DO KOMPETENCJI KOMISJI REWIZYJNEJ NALEŻY:
1.     Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2.     Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,
3.     Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi Zarządu oraz zgłaszanie wniosku w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
4.     Wnioskowanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

§34
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brania udziału w pracach Zarządu z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ V.
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§35
1.    Majątek Stowarzyszenia powstaje z :
a)     składek członkowskich
b)     dochodów z działalności statutowej,
c)     dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
d)     dochodów z majątku Stowarzyszenia,
e)     ofiarności publicznej,
f)     dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2.     Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
§36
1.     Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby: Prezes oraz jeden z członków Zarządu upoważniony przez ten Zarząd.
2.     Oświadczenia, o których mowa w ust.1 składa się w ten sposób, że pod nazwą Stowarzyszenia osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.
3.     Do ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa bądź pracowników biura Stowarzyszenia w sprawach należących do ich kompetencji, określonych pisemnym zakresem czynności.

ROZDZIAŁ VI.
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§37
1.     Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
2.     W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§38
Wszystkie sprawy nie uregulowane w Statucie, a wymagające rozpatrzenia reguluje Walne Zebranie oraz Zarząd swoimi uchwałami, regulaminami wewnętrznymi i ustaleniami dotyczącymi spraw nie cierpiących zwłoki.

Niniejszy Statut został przyjęty uchwałą nr 2 z dnia 16 czerwca 1996 r.

wstecz