XIII WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW - 26.06.2008

 W zebraniu uczestniczyło tylko około 10 % członków SRGiWP.  XIII Walne Zebranie Członków SRGiWP otworzył Jan Marcinek.
W zebraniu uczestniczyło tylko około 10 % członków SRGiWP. XIII Walne Zebranie Członków SRGiWP otworzył Jan Marcinek.

       XIII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie odbyło się 26 czerwca 2007 roku w sali narad Urzędu Gminy w Żegocinie. Przybyło na nie tylko około 10 % członków organizacji, dlatego też obradowano w drugim terminie, wyznaczonym na 15 minut po pierwszym terminie. Otwarcia obrad dokonał Prezes Zarządu SRGiWP Jan Marcinek. Po powitaniu przybyłych zaproponował Franciszka Koszyka na przewodniczącego zebrania. Wybór został dokonany w głosowaniu jawnym. Wybrano także sekretarza zebrania - panią Zofię Marcinek. Początek zebrania to sprawy proceduralne. Przyjęto porządek obrad, protokół z poprzedniego zebrania oraz regulamin WZC, a następnie dokonano wyboru komisji: mandatowej (Krzysztof Guzik, Tadeusz Olszewski, Anna Mrugacz) oraz uchwał i wniosków (Wojciech Wrona, Anna Wrona,  Henryk Cempura).

 Na listę obecności wpisuje się Maria Kępa. Sekretarz - Zofia Marcinek i Przewodniczący WZC Franciszek Koszyk.
Na listę obecności wpisuje się Maria Kępa. Sekretarz - Zofia Marcinek i Przewodniczący WZC Franciszek Koszyk.

    Obszerne sprawozdanie z działalności organizacji w roku 2007 przedłożył Prezes Zarządu SRGiWP w Żegocinie Jan Marcinek. Natomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, zakończone wnioskiem o udzielenie zarządowi absolutorium odczytał Bogdan Bielak.

 Krzysztof Guzik podczas odczytywania protokołu Komisji Mandatowej. Jan Marcinek podczas składania sprawozdania z działalności w 2007 r.
Krzysztof Guzik podczas odczytywania protokołu Komisji Mandatowej. Jan Marcinek podczas składania sprawozdania z działalności w 2007 r.
Bogdan Bielak podczas odczytywania protokołu Komisji Rewizyjnej. Komisja Uchwał i Wniosków podczas pracy.
Bogdan Bielak podczas odczytywania protokołu Komisji Rewizyjnej. Komisja Uchwał i Wniosków podczas pracy.

  

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ ZA 2007 ROK >>>

    Po przedłożeniu sprawozdań rozpoczęła się dyskusja. Jako pierwszy głos zabrał Tadeusz Olszewski. Podziękował za włączenie się do akcji "Gorące Serca 2007" i podzielił się refleksjami związanymi z prowadzeniem tej akcji, która będzie organizowana także w tym roku. Odniósł się do niskiej frekwencji na zebraniu, uznając, że może to oznaczać zbyt słabe poczucie więzi z zarządem organizacji. Poprosił o wyjaśnienie spraw związanych z częstym wypłacaniem udziałów, co zmniejsza możliwości udzielania większej ilości pożyczek. Zapytał również o ściągalność składek członkowskich. Wnioskował, aby Stowarzyszenie rozpoczęło prace związane z wydaniem kolejnej książki z cyklu "W kręgu żegocińskiej kultury", tym razem poświęconej muzyce i pieśniom ludowym.
     Józef Kępa zaapelował o większe zaangażowanie w rozwój lokalnej przedsiębiorczości, a Maria Kępa prosiła o wyjaśnienie w sprawie realizacji projektu "Rozwoju pogłowia bydła rasy polskiej czerwonej" i zapytała o losy książki poświęconej ks. Antoniemu Porębie. Wojciech Wrona zaproponował, aby reaktywować prężnie kiedyś działający przy SRGiWP Klub Przedsiębiorców.
      Wójt Gminy Jerzy Błoniarz podziękował zarządowi Stowarzyszenia za włączanie się w rozwiązywanie problemów Gminy, za różnoraką pomoc osobom tej pomocy potrzebującym.
      Na zadane pytania odpowiedział Prezes Zarządu Jan Marcinek. Uznał zgłoszone wnioski i propozycje za cenne. Przedstawił także zarys programu pracy Zarządu SRGiWP na kolejny rok działalności. Już za kilka dni rozpocznie się realizacja jednego z takich zadań, mianowicie organizacja III Turnieju Piłki Nożnej o Puchar SRGiWP w Żegocinie. Tym razem zarząd proponuje jednodniową imprezę na nowo otwartym boisku w Łąkcie Górnej.

 W dyskusji głos zabrał m. in.  Wójt Jerzy Błoniarz.

Przedsiębiorca Józef Kępa podczas składania wniosku.

W dyskusji głos zabrał m. in.  Wójt Jerzy Błoniarz. Przedsiębiorca Józef Kępa podczas składania wniosku.

     Po wysłuchaniu dyskusji przewodniczący WZC Franciszek Koszyk przeprowadził głosowania w sprawie uchwał i wniosków. Zebrani przyjęli sprawozdanie zarządu i komisji rewizyjnej i udzielili zarządowi jednogłośnego absolutorium. Po prawie dwóch godzinach obrad Franciszek Koszyk - przewodniczący zebrania - dokonał jego zamknięcia, a Prezes Zarządu Jan Marcinek podziękował Franciszkowi Koszykowi za prowadzenie zebrania i uczestnikom za przybycie.

wstecz