XVIII WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW - 25.06.2013

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI ZARZĄDU SRGIWP W ŻEGOCINIE ZA 2012 ROK

    W okresie sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości zbierał się pięć razy na protokołowanych posiedzeniach.
    Zarząd realizował zadania statutowe Stowarzyszenia, między innymi:
. Rozwój Funduszu Pożyczek Wzajemnych
. Realizacja projektu "Rok obrzędowy w tradycji religijnej i ludowej Ziemi Żegocińskiej wpleciony w cztery pory roku"
. Działalność pomocowa z zakresu wspierania inicjatyw^ społecznych i kulturalnych
. Działalność z dziedziny sportu Międzygminny turniej piłki nożnej o puchar Stowarzyszenia.
    W roku 2012 r. Komisja opiniująca Fundusz Pożyczek Wzajemnych zbierała się 12 razy. Przyznano i udzielono 89 pożyczki na kwotę: 776,000 zł to jest o 8.000,00 więcej niż w roku poprzednim i wypłacono udziały własne na
kwotę: 92.855,01 to jest o 13.720,01 więcej w stosunku do roku poprzedniego, założono lokaty bankowe na kwotę: 40.358,83 tj. o 7.976,45 więcej niż w roku ubiegłym. / szczegółowe sprawozdanie w załączeniu/.
    W 2012 r. kontynuowano realizację projektu "Rok obrzędowy w tradycji religijnej i ludowej Ziemi Żegocińskiej wpleciony w cztery pory roku". Zakładał on przypomnienie i przedstawienie dawnych zwyczajów związanych z poszczególnymi świętami roku liturgicznego i czterema porami roku. Większość obrzędów została przedstawiona w poszczególnych wioskach gminy. Końcowym etapem projektu było wydanie książki i filmu o tym samym tytule przedstawiające tradycje i zwyczaje. Książka i film są już gotowe, złożone zostały wraz z dokumentacją do Urzędu Marszałkowskiego. Obecnie czekamy na końcową ocenę. Jesienią b.r. zaplanowano podsumowujące spotkanie w Żegocinie wraz z promocją książki i filmu.
   Do naszej organizacji często wpływają prośby o wsparcie różnych inicjatyw społecznych.
W miarę posiadania środków Zarząd przychyla się do tych wniosków i przeznacza stosowne środki finansowe.
W roku sprawozdawczym dofinansowaliśmy następujące inicjatywy:
. Zakup nagród książkowych za kwotę 200,00 dla Zespołu Szkół w Rozdzielu,
. Dofinansowanie świetlicy przy Publicznej Szkole Podstawowej w Żegocinie w kwocie 200,00 zł,
. Konkurs palm wielkanocnych: 139,15 zł,
. Dofinansowanie gminnego konkursu "Roztańczone Przedszkolaki", organizowanego przez Publiczne Przedszkole w Żegocinie - kwota: 200,00 zł,
. Dofinansowanie  wymiany młodzieży Polsko - Węgierskiej, organizowanego przez Zespół Szkół w Żegocinie - kwota: 300,00 zł,
. Dofinansowanie konkursu szachowego zorganizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową w Żegocinie - kwota: 200,00 zł,
. Ufundowanie nagród dla uczestników wyścigu kolarskiego "Galicja Rajd Maraton", który przebiegał przez Żegocinie. Jednym z głównych pomysłodawców lego konkursu był członek stowarzyszenia - p. Konrad Kosecki, zajmujący się nadzorem i konserwacją alarmu i sprzętu komputerowego w Stowarzyszeniu. Kwota dofinansowania: 500,00 zł.
. Zakup strojów sportowych dla młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Łąkcie Górnej za kwotę 1000, 00 - projekt ten nadzoruje p. Tadeusz Olszewski.
   W roku sprawozdawczym - 29 stycznia odbył się turniej sportowy pomiędzy gminami Żegocina, Trzciana, Lipnica Murowana i Łapanów. Był to .Międzygminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Stowarzyszenia", który został przeprowadzony pod przewodnictwem p. Wojciecha Wrony - kwota za zakup pucharów i koszt sędziowania : 492,00 zł. Zwyciężyła drużyna z Żegociny.
    W październiku 2012 r. Stowarzyszenie uczestniczyło w konkursie "Festiwal Rosołu" - organizowanym przez Lokalną Grupę Działania "Dolina Raby". Konkurs odbył się w Tomaszkowicach. Do współpracy zaprosiliśmy panie z Łąkty Górnej. Wśród wielu uczestników Żegocina zajęła 1. miejsce, dlatego też  "Festiwal Rosołu 2013" odbędzie się
w Żegocinie najprawdopodobniej w m-cu wrześniu. Główna nagroda : 1.500,00 zł ufundowana przez "Dolinę Raby" zamieniona została na komplet serwisu obiadowego i przekazana paniom z Łąkty Górnej. Koszt jaki poniosło Stowarzyszenie to zakup produktów za kwotę: 307,50 zł oraz dokumentacja medialna i film z festiwalu: 585,00 zł. Razem /wszystkie przedsięwzięcia/ 4.124,00 zł.
    W roku sprawozdawczym w STowarzyszeniu pracowało dwóch etatowych pracowników. Korzystano z konsultacji prawnika sprawującego nadzór prawny nad działalnością Stowarzyszenia.
    Zarząd Stowarzyszenia składa wszystkim serdeczne i podziękowania za współpracę, chęć integracji i dbanie o podejmowanie społecznych działań. Współpracowaliśmy ze wszystkimi placówkami oświatowymi na terenie Gminy,
z Klubem Sportowym "Beskid", z Kołami Gospodyń Wiejskich w poszczególnych wsiach /nieformalnymi/, Urzędem Gminy, Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Bląjdy, Biblioteką Publiczną, radami sołeckimi,
oraz z przedstawicielami OSP w każdej z pięciu wsi.
    Serdeczne podziękowanie składam Zarządowi Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji opiniującej FPW.
Wszyscy członkowie Zarządu i Komisji pracują społecznie dlatego tez zasługują na szczególne słowa uznania.
Stan członków na dzień 31.12.2012 r. - 272. Składki opłacane są w miarę systematycznie.

wstecz