XVIII WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW - 25.06.2013

XVIII. Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 25.06.2013 r.

   XVIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie było zebraniem sprawozdawczo-wyborczym. Przybyło na nie 34 osoby. Otwarcia zebrania dokonał Przewodniczący ustępującego Zarządu Jan Marcinek. On też przeprowadził procedurę wyboru przewodniczącego zebrania. W głosowaniu jawnym na przewodniczącego zebrania wybrano Franciszka Koszyka. Na sekretarza wybrano natomiast Zofię Marcinek. Przegłosowano zaproponowany wcześniej porządek obrad i zatwierdzono protokół z poprzedniego zebrania, a także Regulamin WZC.
   W kolejnym punkcie zebrania, w głosowaniu jawnym wybrano komisje: Mandatowo-Skrutacyjną (Anna Rogala, Andżelika Waligóra, Maria Kamionka) oraz Uchwał i Wniosków (Anna Wrona, Czesław Pączek, Tadeusz Olszewski).
   Obszerne sprawozdanie z działalności Zarządu za miniony rok przedłożył Prezes Jan Marcinek (pełna treść sprawozdania pod linkiem). Krótko poinformował także o działalności organizacji w okresie całej, czteroletniej kadencji (poniżej). Sprawozdanie finansowe przedstawiła zatrudniona w Stowarzyszeniu Pani Danuta Górecka. Następnie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytał jej przewodniczący Bogdan Bielak.
    Po tych sprawozdaniach przyszedł czas na dyskusję. Zabrało w niej głos tylko dwóch członków Stowarzyszenia: Jerzy Błoniarz i Czesław Pączek. Wójt Gminy podkreślił aktywną działalność Stowarzyszenia. Potwierdził bardzo dobrą działalność Funduszu Pożyczek Wzajemnych, mówiąc, że nie było chybionych pożyczek, co świadczy o wysokiej etyce pożyczających. Podziękował za współpracę i życzył nowemu zarządowi dobrej pracy. Za współpracę dziękował także Czesław Pączek - prezes zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej. Uznał, że Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej korzysta z doświadczeń Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i w kilku przypadkach wspólnie realizowano pewne przedsięwzięcia, np. wydanie "Monografii Rozdziela". Prezes Jan Marcinek udzielił także odpowiedzi Franciszkowi Koszykowi na pytanie dotyczące realizacji uchwały z poprzedniego zebrania (została zrealizowana).
   W głosowaniu jawnym WZC jednogłośnie zatwierdziło przedstawione sprawozdania i bilans oraz udzieliło zarządowi absolutorium.
   Potem przystąpiono do wyborów, osobnych dla Prezesa Zarządu, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. W głosowaniu jawnym jednogłośnie, Prezesem Zarządu wybrano Jana Marcinka. W niezmienionym składzie wybrano także Zarząd. Natomiast w skład Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Bogdan Bielak, Radosław Waligóra i Józef Kępa. Zebrani przyjęli także jeden wniosek dotyczący Funduszu Pożyczek Wzajemnych, a dotyczący preferencji dla tych członków Stowarzyszenia, którzy przychodzą na zebrania i aktywnie działają w Stowarzyszeniu oraz podstawowe założenia do planu pracy na kolejny rok działalności. Jest w nim m. in. konkurs z zakresu przedsiębiorczości dla młodzieży szkolnej, realizacja kolejnych projektów, dofinansowanych ze środków unijnych ("Wirtualny spacer po Żegocinie", "Klaster drzewny") oraz dalsze prowadzenie FPW.

   Prezes Jan Marcinek podziękował Przewodniczącemu WZC - panu Franciszkowi Koszykowi za przeprowadzenie obrad i na tym zakończono osiemnaste już Walne Zebranie Członków.

XVIII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 25.06.2013 r.

XVIII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 25.06.2013 r.

XVIII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 25.06.2013 r.

XVIII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 25.06.2013 r.

XVIII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 25.06.2013 r.

XVIII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 25.06.2013 r.

XVIII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 25.06.2013 r.

XVIII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 25.06.2013 r.

XVIII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 25.06.2013 r.

XVIII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 25.06.2013 r.

XVIII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 25.06.2013 r.

Podsumowanie czteroletniej kadencji Zarządu SRGiWP w Żegocinie

1. W okresie kadencji Zarząd zbierał się 19 razy na protokołowanych zebraniach.
2. W okresie czteroletniej kadencji Zarządu realizowane były dwa wieloletnie projekty /Fundacji HPI:
- "Rozwój pszczelarstwa w gminie Żegocina",
- "Sieć funduszy lokalnych szansą na rozwój dla gospodarstw z projektów HPI".
. Przez okres ostatniej kadencji stowarzyszenie pięć razy zorganizowało spotkania obrzędowe, w które włączyły się wszystkie grupy wiekowe mieszkańców czterech wiosek: Rozdziela - gdzie odbyły się dwa spotkania: - adwentowe i kolędowe, Bytomska - spotkanie zapustowe, Bełdna - spotkanie wielkanocne, Łąkty Gómej - "Łąkiecki obzynek".
3. W 2009r. pod przewodnictwem pana Tadeusza Olszewskiego Stowarzyszenie było organizatorem akcji "Gorące serca". Akcja odbyła się w sierpniu, a jego finał podczas gminnego święta "Urodziny Żegociny". Uzyskana kwota od sponsorów i z loterii fantowej wyniosła: 7.200,00 i przekazana została 12 osobom z naszej gminy pozostającym w długotrwałym leczeniu. Obdarowane osoby zostały wskazane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Niestety była to ostatnia loteria "Gorące scrca", gdyż w następnym roku weszła ustawa zabraniająca zbiórek publicznych na cel charytatywny.
4. W okresie czteroletniej kadencji zarządu - Stowarzyszenie zorganizowało "Turniej piłki nożnej o puchar Stowarzyszenia". W roku 2009 odbyła się IV edycja tego turnieju , w 2010 r. - V edycja. W ciągu tych dwóch lat ufundowano komplety strojów sportowych dla drużyny z Bełdna i Rozdziela. Na ten cel Stowarzyszenie przeznaczyło w okresie kadencji: 3 608.12 zł. Turnieje odbywały się pod przewodnictwem pana Wojciecha Wrony i Pana Bogdana
Bielaka. Na przestrzeni dwóch ostatnich kadencji Stowarzyszenie zakupiło stroje sportowe dla wszystkich drużyn piłkarskich z każdej wioski.
5. W latach 2009 - 2012 komisja opiniująca Fundusz Pożyczek Wzajemnych zbierała się 48 razy. Udzielono 359 pożyczek na kwotę: 2. 962. 000,00 zł; wypłacono udziałów własnych: 302. 373,62 zł; założono lokaty bankowe dla FFW: 149.029,04 zł.
6. Od 2009-2012 roku Stowarzyszenie kilkanaście razy sponsorowało inicjatywy podejmowane przez dzieci i młodzież z lokalnych szkół.
7. W okresie kadencyjnym dofinansowało świetlice wiejskie pomagano osobom potrzebującym, sponsorowano imprezy okolicznościowe. Na te cele zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości: 11.957,16 zł.
8. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie postawiło sobie za cel swej działalności wszechstronny rozwój społeczno - gospodarczy gminy i ten zapis statutowy realizowany jest już od 1996 r.
9. Nasza organizacja stawia na integracje społeczności lokalnej. Współpracujemy z dziećmi, młodzieżą, sportowcami, a także ludźmi w podeszłym wieku, od których czerpiemy wzorce i wiele się uczymy.
10. Stowarzyszenie jako organizacja działa non-profit. Środki, którymi dysponujemy w danym czasie przeznaczane są na akcje promocyjne i kulturalne oraz na cele pomocowe.
Dlatego też składam serdeczne podziękowanie za społeczną oddaną pracę Zarządowi Stowarzyszenia: Wice prezesowi - p. Wojciechowi Wrona, Skarbnikowi - p. Krzysztofowi Guzikowi, Sekretarzowi - p. Tadeuszowi Olszewskiemu, Członkowi Zarządu - p. Zdzisławowi Cempura. Podziękowania kieruję do Komisji Rewizyjnej: P. Bogdana Bielaka, Józefa Kępy i Jackowi Krajewskiego. Podziękowania dla Komisji Funduszu Pożyczek Wzajemnych: P. Jerzemu Błoniarzowi, Zdzisławowi Cempura, Jerzemu Matlędze. Składam podziękowania wszystkim instytucjom i organizacjom, z którymi współpracujemy t wszystkim członkom Stowarzyszenia. Składam podziękowania panu Franciszkowi Koszykowi, który od lat prowadzi zebrania i włącza się w prace Stowarzyszenia.

ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE >>> SPRAWOZDANE ZARZĄDU >>>

wstecz