XVIII WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW - 25.06.2013 - ZAPROSZENIE

XII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie.
XVII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie.

                                                                                                                                                                           Żegocina, dnia 11.06.2013 r.
  
   Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie zaprasza na Walne Zebranie Członków - sprawozdawczo wyborcze, które odbędzie się dnia 25.06.2013 r. o godz. 17.00 /wtorek/ w sali narad Urzędu Gminy w Żegocinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Obrad Walnego Zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3. Przyjęcie porządku Obrad.
4. Zapoznanie z protokołem z ostatnich Obrad Walnego Zebrania.
5. Przyjęcie regulaminu Walnego Zebrania.
6. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
7. Wybór Komisji Wyborczej.
8. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
9. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres sprawozdawczy - 2012 r.
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy - 2012 r.
11. Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdań.
12. Wybór Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
13. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej z wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
14. Dyskusja i wolne wnioski.
15. Podjęcie uchwał.
16. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                              Z poważaniem
                                                                                                                             Prezes Zarządu
                                                                                                                                Jan Marcinek

wstecz