XXII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2017 r.

XXII WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW - 29.06.2017

   XXII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie odbyło się w drigim terminie, w dniu 29 czerwca 2017 roku w sali narad Urzędu Gminy w Żegocinie. Przybyłych 40 członków organizacji powitał i zebranie otworzył Prezes Zarządu Jan Marcinek.
   Dokonano wyboru Przewodniczącego WZC, którym został Pan Czesław Pączek oraz sekretarza zebrania - Panią Zofię Marcinek.  Następnie Przewodniczący WZC odczytał porządek obrad WZC, który został przyjęty jednogłośnie. Przyjęto także Regulamin Zebrania. 
    Kolejnym punktem WZC był wybór Komisji WZC, a następnie Przewodniczący WZC p. Czesław Pączek poprosił Prezesa Zarządu Stowarzyszenia o złożenie sprawozdania z działalności Zarządu za 2016 rok /sprawozdanie - link poniżej/. Prezes Jan Marcinek złożył złożył także ogólne sprawozdanie z działalności organizacj w ciągu minionych 20 lat /sprawozdanie - link pniżej/.  W dalszej części zebrania Przewodniczący WZC poprosił panią księgową Danutę Górecką o przedstawienie szczegółowego sprawozdania finansowego - bilansu za rok sprawozdawczy 2016. Sprawozdanie przedłożył także Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Pan Bogdan Bielak. Po złożeniu sprawozdania podziękował Zarządowi za dobrą pracę i wniósł, aby WZC zatwierdziło sprawozdanie oraz zgłosił wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi SRGiWP za okres sprawozdawczy.
   W dalszej części zebrania Przewodniczący poprosił o zabranie głosu i dyskusji na temat złożonych sprawozdań oraz planów na najbliższy okres działalności stowarzyszenia. Pan Krzysztof Guzik zachęcił do zrealizowania projektu przygotowania i wydania  śpiewnika żegocińskich piosenek ludowych.
    Przewodniczący Zebrania poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o przedłożenie projektów uchwał XXII WZC. Wszystkie zostały przyjęte, a są to następujace uchwały: nr 1/2017 - w sprawie przyjęcia sprawozdania i zatwierdzenia bilansu za 2016 r. , nr 2/2017 - w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za 2016 r; nr 3/2017 - w sprawie wyboru Prezesa, nr 4/2017 - w sprawie wyboru Zarządu, nr 5/2017 - w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.
   Po przegłosowania uchwał XXII WZC o głos poprosił ponownie prezes Zarządu Jan Marcinek i w imieniu Zarządu podziękował za zaufanie jakim obdarzyli członkowie Stowarzyszenia Zarząd i działające w Stowarzyszeniu Komisje - Rewizyjną i Funduszu Pożyczek Wzajemnych. Podziękował wszystkim, którzy społecznie pracują dla dobra organizacji: m. in. Zarządowi Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej, Komisji opiniującej Fundusz Pożyczek Wzajemnych, oraz wszystkim, którzy włączają się w działania na rzecz lokalnej społeczności. Podziękował także Przewodniczącemu WZC - panu Czesławowi Pączkowi za sprawne przeprowadzenie obrad. Życzył dalszych sukcesów dla organizacji i w imieniu Zarządu zapewnił starania o dalszy rozwój Stowarzyszenia dla wspólnego dobra.
   Na zakońćzenie głos zabrał Przewodniczący WZC, który podziękował zebranym i zamknął obrady.

XXII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2017 r. XXII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2017 r.
XXII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2017 r. XXII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2017 r.
XXII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2017 r. XXII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2017 r.
XXII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2017 r. XXII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2017 r.
XXII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie - 29.06.2017 r.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA 2016 ROK >>> SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA 20 LAT >>>

wstecz