XXV WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW - SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA 2019 ROK

     W okresie sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości zbierał się cztery razy na protokołowanych posiedzeniach. Zarząd realizował zadania statutowe Stowarzyszenia, miedzy innymi:
• Rozwój Funduszu Pożyczek Wzajemnych (FPW),
• Działalność szkoleniowa dla przedsiębiorców,
• Działalność pomocowa z zakresu wspierania inicjatyw społecznych i kulturalnych.
   W roku 2019 Komisja opiniująca Fundusz Pożyczek Wzajemnych zbierała się 12 razy. Przyznano i udzielono 79 pożyczek na kwotę: 835 000,00 zł; wypłacono udziały własne na kwotę: 118 071,11 zł; założono lokaty bankowe na kwotę: 5 723,20 zł.
     W roku sprawozdawczym został wprowadzony nowy regulamin FPW. Uruchomione zostały irzy nowe linie pożyczkowe: 15 000,00, 25 0011.00 oraz 30 000,00 zł. Najczęściej wybieraną pożyczka z nowej linii jest kwota:
30 000,00 zł. Zmniejszono ilość udziałów własnych wymaganych do otrzymania pożyczki; zmniejszono ilość poręczycieli wymaganych do danej linii pożyczkowej; wprowadzono zmianę składu liczbowego i osobowego Komisji Funduszu
Pożyczek Wzajemnych. Fundusz rozwija się dobrze, dokonywane są systematyczne spłaty rat pożyczkowych.
    W okresie zimowym 2019 r. przeprowadzono cykl szkoleń dla przedsiębiorców. Przedsiębiorcy korzystali również z indywidualnych porad na konkretne interesujące ich zagadnienia.
    W roku sprawozdawczym zostały założone tak zwane profile zaufania dla wszystkich członków Zarządu Stowarzyszenia. Dzięki temu podpisy do Urzędu Skarbowego są składane elektronicznie.
    W 2019 r. działalność pomocowa przedstawia się następująco:
• W kwietniu zakupiono nagrody książkowe na konkurs Palm Wielkanocnych za kwotę: 100,00 zł; przekazano również własne publikacje stowarzyszenia.
• Kwotę 200,00 zł przekazano na 61. edycję Konkursu Lipnickich Palm Wielkanocnych.
• W maju przekazano kwotę 100 zł. na 13 edycję gminnego konkursu "Roztańczone Przedszkolaki".
• Stowarzyszenie wsparło również akcję „Gramy dla Piotrka", która odbyła się 10.02,2019 r; na ten cel zostały przekazane książki.
    W roku sprawozdawczym pracowało dwóch etatowych pracowników. Korzystano także z konsultacji prawnika sprawującego nadzór prawny nad działalnością Stowarzyszenia.
    Serdeczne podziękowanie składam Zarządowi: Wojciechowi Wrona - Wiceprezesowi, Tadeuszowi Olszewskiemu - sekretarzowi; Krzysztofowi Guzikowi - skarbnikowi; Zdzisławowi Cempura - Członkowi Zarządu oraz Członkowi Komisji FPW; Jerzemu Błoniarzowi - Członkowi Komisji FPW, Bogdanowi Bielakowi - Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej,
Józefowi Kępa - Członkowi Komisji Rewizyjnej, Radosławowi Waligóra - Członkowi Komisji Rewizyjnej. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Funduszu Pożyczek Wzajemnych pracują społecznie, zasługują więc na szczególne słowa uznania. Szczególne podziękowanie składam skarbnikowi Stowarzyszenia Panu Krzysztofowi Guzikowi, który poświęca dużo czasu na pracę społeczną stowarzyszenia.
                                                                                                                                              Dziękuję za uwagę.

wstecz