VI WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW - 29.06.2001

VI. WZC.

VI WZC - Komisja Uchwał i Wniosków.

     Walne Zebranie otworzył Prezes Zarządu Jan Marcinek. Powitał wszystkich zebranych. Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego zebrania. Zgłoszona została kandydatura pana Franciszka Koszyka, która została jednogłośnie przyjęta.
    Przewodniczący WZC, po sprawdzeniu listy obecności, stwierdził, że na stan 233 członków SRGiWP na zebraniu jest obecnych 29 osób, wobec czego zgodnie z regulaminem zarządził 15 minutową przerwę i ogłosił drugi termin na godz. 17.15
    Zebranie odbywane w drugim terminie rozpoczęto od wyboru sekretarza i członka Prezydium WZC. Zgłoszone zostały kandydatury P. Zofii Marcinek na sekretarza i Jana Kurzei na członka Prezydium. Obie kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.
    W dalszej części zebrania Przewodniczący Pan Franciszek Koszyk zaproponował porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty przez zebranych. Przewodniczący WZC odczytał Regulamin Obrad, który również został jednogłośnie przyjęty. Przewodniczący poinformował zebranych o możliwości odczytania protokołu z poprzedniego WZC, bądź wyłożenia do wglądu zainteresowanym. Wszyscy zebrani zaproponowali, aby protokół wyłożony był do wglądu.
    Kolejnym punktem WZC był wybór Komisji Mandatowe - Skrutacyjnej. Do Komisji Mandatowe - Skrutacyjnej powołano następujące osoby:
1. Pan Matlęga Jerzy - przewodniczący,
2. Pan Kępa Józef- sekretarz,
3. Pan Pławecki Antoni - członek,
     Wszystkie osoby wyraziły zgodę na pracę w Komisji. Następnie wybierano Komisję Wyborczą. Do Komisji Wyborczej powołano następujące osoby:
1. Wrona Anna - przewodnicząca,
2. Barbara Urban - sekretarz,
3. Rożnowski Ignacy - członek,
    Osoby te wyraziły zgodę na pracę w Komisji Wyborczej
    W dalszej części zebrania nastąpił wybór Komisji Uchwał i Wniosków. Do Komisji Uchwał i wniosków powołano następujące osoby:
1. Olszewski Tadeusz - przewodniczący,
2. Pączek Czesław - sekretarz,
3. Szewczyk Barbara - członek.
    Członkowie komisji wyrazili zgodę na pracę.
    Sprawozdanie za okres sprawozdawczy złożyli: Prezes Zarządu SRGiWP Jan Marcinek i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SRGiWP - Arkadiusz Gas. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wniósł, aby WZC zatwierdziło sprawozdanie i udzieliło absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy.
    W dalszej kolejności WZC po wysłuchaniu i przyjęciu sprawozdań Przewodniczący WZC zaproponował zgłaszanie Kandydatów do wyboru Prezesa, Komisji Rewizyjnej i Zarządu Stowarzyszenia. Pan Franciszek Koszyk zaproponował, aby głosowanie odbyło się w formie tajnej. Wszyscy jednogłośnie przegłosowali tę formę wyborów władz Stowarzyszenia. Komisja wyborcza zaproponowała na prezesa Stowarzyszenia - pana Jana Marcinka. Przewodnicząca Komisji Wyborczej Pani Anna Wrona po zgłoszeniu kandydatury p. Jana Marcinka, stwierdziła, że Stowarzyszenie, które do tej pory kierowane było przez p. Marcinka, rozwija się prężnie, realizacja programów przynosi dużo korzyści dla lokalnej społeczności , a osoba p. Marcinka wzbudza zaufanie, dlatego też na stanowiska Prezesa warto było by powołać tą samą osobę co w poprzedniej kadencji. Więcej kandydatów  na prezesa nie było. Pan Jan Marcinek wyraził zgodę kandydowania na Prezesa Stowarzyszenia.
    Na członków Komisji Rewizyjnej zaproponowano następujące osoby: Pan Wojciech Gadek, Pan Józef Kępa, Pan Arkadiusz Gas, Pan Jacek Krajewski. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę. Na członków Zarządu Stowarzyszenia zaproponowano następujące osoby: Ks. Prałat Antoni Poręba, Pan Wojciech Wrona, Pan Jerzy Matlęga, Pan Tadeusz Olszewski, Pan Andrzej Kalemba. Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę do kandydowania na Członków Zarządu.
    Komisja Skrutacyjna przystąpiła do tajnego głosowania. W wyniku tajnego głosowania wybrano większością głosów następujące osoby: na prezesa Stowarzyszenia Pana Jana Marcinka, na Członków Komisji Rewizyjnej: Pana Wojciecha Gądka,   Pana Józefa Kępę, Pana Arkadiusza Gasa. Na Członków Zarządu Stowarzyszenia:
1. Ks. Antoni Poręba
2. Pan Wojciech Wrona
3. Pan Jerzy Matlęga
4. Pan Tadeusz Olszewski
    Po zakończeniu głosowania Pan Arkadiusz Gas zgłosił wniosek o nieważności wyborów, gdyż osoby wchodzące w skład Komisji skrutacyjnej nie mogą uczystniczyć jako kandydaci na członków Zarządu /w przypadku Pana Jerzego Matlęgi/ oraz na członków Komisji Rewizyjnej /w przypadku Pana Józefa Kępy/. Po dyskusji z sali oraz stwierdzeniu błędu Przewodniczący WZC zaproponował onowne wybory do Komisji Skrutacyjnej oraz władz Stowarzyszenia. W międzyczasie cztery osoby opuściły salę.
    Powyższy problem poddano przegłosowaniu za tym , aby powtórzyć wybory głosowało 19 osób, 4 osoby były przeciwne ponownym głosowaniom, 2 osoby wstrzymały się od głosowania. Większością głosów zdecydowano o ponownych wyborach Komisji Skrutacyjnej i władz Stowarzyszenia. Na członków Komisji Skrutacyjnej wybrano większością głosów w jawnym głosowaniu: Pan Lesław Oleksy- przewodniczący, Pani Marzena Janiczek - sekretarz, Pan Antoni Pławecki - członek. Powołane osoby zgodziły się na pracę w Komisji. Na Prezesa Zarządu Stowarzyszenia zgłoszono powtórnie kandydaturę Pana Jana Marcinka. Na Członków Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujących kandydatów:   Pan Arkadiusz Gaś,  Pan Józef Kępa, Pan  Jacek Krajewski. Osoby te zgodziły się na kandydowanie do Komisji Rewizyjnej. Czwartej kandydatury nie było, ponieważ zaproponowano ją Panu Jerzemu Błoniarzowi, ale ten z niej zrezygnował mówiąc, iż należy dać pole do działania ludziom młodym, którzy powinni wykazać się pracując społecznie dla całej lokalnej wspólnoty.
    Na członków Zarządu Stowarzyszenia zgłoszono następujących kandydatów: 1. Ks. Antoni Poręba, 2. Pan Tadeusz Olszewski, 3. Pan Jerzy Matlęga, 4. Pan Wojciech Wrona, 5. Pan Andrzej Kalemba. Zgłoszone osoby wyraziły chęć kandydowania do Zarządu Stowarzyszenia. Nowo wybrana Komisja Skrutacyjna przystąpiła do wyboru władz Stowarzyszenia. Wybory odbyły się w formie tajnej. Większością głosów wybrano na prezesa Zarządu Stowarzyszenia Pana Jana Marcinka. Na Członków Komisji Rewizyjnej: 1. Pan Arkadiusz Gaś, 2. Pan Józef Kępa, 3. Pan Jacek Krajewski. Na Członków Zarządu Stowarzyszenia: 1. ks. Antoni Poręba, 2. Pan Tadeusz Olszewski, 3. Pan Jerzy Matlęga, 4. Pan Wojciech Wrona. Na tym wybory do nowych władz SRGiWP zakończono.
    Głos zabrał Pan Jerzy Błoniarz - wójt gminy, członek Stowarzyszenia. Powiedział, że miło jest uczestniczyć w spotkaniach takich organizacji jak dzisiaj, gdzie jest wiele osiągnięć i sukcesów. Nawiązując do strategii rozwoju gminy wspomniał, że nie wszystkie środki dały się pozyskać przez samorząd, dlatego też warto stowarzyszać się po to, aby to co nie może osiągnąć samorząd było dostępne dla takich właśnie organizacji jak SRGiWP. Podkreślił, że we wspólnym działaniu poszczególnych grup tematycznych istnieje "dobry duch", który towarzyszy podejmowanym przedsięwzięciom. Następnie podziękował Ks. Prałatowi Antoniemu Porębie za bezinteresowny wkład pracy oraz byłemu Zarządowi. Nowemu Zarządowi życzył wielu sukcesów i osiągnięć na polu swego działania. Głos zabrał pan Tadeusz Olszewski, który podkreślił, że Stowarzyszenie pomogło wielu przedsięwzięciom, które miały miejsce na terenie gminy, oprócz wykonywania ulotek i dyplomów, sponsorowało Klub sportowy, oraz młodzieżowym organizacjom w dziedzinie kultury z terenu gminy. Wspomniał, że dzisiejsza młodzież szuka ideałów i pomocnej dłoni w trudnych czasach, dlatego należy im jak najwięcej pomóc , aby czuli się mniej zagubieni. Tak rolę odgrywa Stowarzyszenie, które dostrzega potrzebę działania w takich kierunkach. Powiedział również, że należy przypomnieć wszystkim członkom Stowarzyszenia o zalegających składkach członkowskich i obowiązki ich uregulowania. Następnie glos zabrał Ks. Antoni Poręba , który powiedział że należy stawiać na młodzież, bo to właśnie młode pokolenie w krótkim czasie będzie decydować o ważnych sprawach i już dzisiaj powinni brać udział w życiu społecznym gminy. Zwrócił też uwagę, aby członkowie Stowarzyszenia nie podchodzili egoistycznie do Funduszu Pożyczek Wzajemnych i nie wybierali udziałów zaraz po spłaceniu pożyczki, gdyż jeżeli korzystało się z pomocy innych członków, należy również pomóc. W dalszej części zebrania głos zabrał p. Jan Marcinek, który zgłosił wniosek o podjęcie inicjatywy utworzenia funduszu inwestycyjnego, który mógłby w przyszłości pomóc lokalnym przedsiębiorcom oraz zwrócił uwagę na to , aby poczynić starania w oparciu o program rozwoju regionalnego i próbować tworzyć grupy producenckie w szczególności grupy pszczelarzy. Zgłosił również wniosek, aby kontynuować szkolenia dla osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne. Pan Franciszek Koszyk wnioskował o rozważenie zmian w Statucie Stowarzyszenia wynikających z potrzeby dostosowania do aktualnych przepisów i prawa o stowarzyszeniach. Następnie WZC przystąpiło do podjęcia następujących uchwał i wniosków. Uchwała Nr 1/200ł w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządowi za okres sprawozdawczy została jednogłośnie przegłosowana. Uchwała Nr 2 /2001 w sprawie wyboru Prezesa Stowarzyszenia, Uchwała Nr 3/ 2001 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej, Uchwała Nr 3/2001 w sprawie wyboru Zarządu.
    Głos zabrał prezes Stowarzyszenia p. Jan Marcinek. Podziękował za obdarzenie zaufaniem i powiedział, że będzie starał się pracować nie gorzej niż w poprzedniej kadencji oraz będzie nadzorował i realizował zadania nakreślone przez Stowarzyszenie. Przewodniczący WZC podziękował zebranym za udział i zamknął obrady.

VI. WZC.

VI. WZC.
VI. WZC. VI. WZC.

VI. Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie.

TEKST SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY >>>

wstecz